Tildeling av midler til nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG

Det er nå gjort vedtak om hvem som får tildelt midler til nasjonalt forskningsnettverk.

Foto av et hjerter i to hender
Foto: Colourbox

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) utlyste høsten 2019 midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Søknadsfristen var 4. oktober 2019 og det kom inn totalt 14 søknader. Nå er det avgjort hvem som får tildelt midler i nasjonalt forskningsnettverk.

Søknadsvurderingen ble avsluttet i månedsskiftet mai/juni. Den vitenskapelige vurderingskomiteen avholdt sitt møte 8. juni og komiteen fastslo at det var mange gode og støtteverdige søknader.

Saken og innstillingen ble lagt fram for vedtak i Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge, den 12. juni. Følgende tre søknader ble tildelt midler til etablering av nasjonalt forskningsnettverk:

  • Nettverk i e-helse: PROTECT Norway – a research network for online dementia prevention studies (Dag Årsland, Helse Stavanger).
  • Nettverk i infeksjonsmedisin og antibiotikaresistens: The Norwegian Respiratory Infections Network- ReSpiraNet (Harleen Grewal, Universitetet i Bergen).
  • Nettverk i persontilpasset medisin og big data: Precision imaging and machine learning for better patient care - a proposal for a Norwegian research network (Ingfrid S. Haldorsen, Helse Bergen). 

Utlysning og tildeling

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyste i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk. Det ble utlyst inntil 1 million kr årlig per nettverk, og maksimal finansieringsperiode for slike nettverk er seks år. Helse Midt-Norge RHF hadde ansvar for denne utlysningen i tråd med vedtatte retningslinjer for forskningsnettverk.

Formålet med nasjonale forskningsnettverk er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene. Dette kan gjøres f.eks. ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, forskerutveksling, målrettet strategisk arbeid, felles infrastruktur, og så videre. Et nasjonalt forskningsnettverk skal bestå av deltakere fra både universitet og helseforetak i alle fire helseregioner, og midlene skal benyttes til strukturer som skaper merverdi for hele landet fremfor finansiering av enkeltprosjekter.

NSG identifiserte, med utgangspunkt i førende nasjonale og internasjonale forskningsstrategiske dokumenter, følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

  1. e-helse
  2. persontilpasset medisin / big data
  3. infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens

Søknadsfristen var 4. oktober 2019, og det kom inn 14 søknader totalt. To av søknadene innenfor temaet e-helse, fire søknader innenfor infeksjonsmedisin og antibiotikaresistens, og åtte søknader innen persontilpasset medisin og big data.

Retningslinjene for nasjonale forskningsnettverk gir føringer for hvordan vurderingen av søknader skal foregå, og det ble nedsatt en tverregional vurderingskomité ledet av en internasjonal evaluator. 

Vurderingskomiteen besto av følgende personer:

  • Helse Nord/UiT: Tor Ingebrigtsen, professor UiT (klinisk medisin) og overlege UNN (nevrokirurgi)
  • Helse Sør-Øst/UiO: Kristine Kleivi Sahlberg, forskningssjef/forsker Vestre Viken (brystkreftforskning)
  • Helse Midt-Norge/NTNU: Leif Bjermer, seniorrådgiver NTNU (lungemedisin)

Internasjonal evaluator: Torben Falck Ørntoft, professor ved Institut for klinisk medisin/molekylær medicinsk afdeling, Aarhus universitet (persontilpasset medisin)

Søknadene ble vurdert ut fra blant annet vitenskapelig kvalitet, graden av tverregionalt samarbeid, forventet nytteverdi og potensial for internasjonal konkurransekraft. Kvalitetsvurderingen ble dessverre forsinket, blant annet på grunn av koronaepidemien, men ble ferdigstilt i slutten av mai. Komiteen bemerket at det var flere søknader av høy vitenskapelig kvalitet.

Som følge av kvalitetsvurdering og retningslinjer for nasjonale forskningsnettverk ble det utarbeidet en innstilling. Innstillingen ble lagt frem for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i møtet 12. juni. Det ble innstilt totalt fem søknader; en søknad innen temaet e-helse, og to søknader ble innstilt for hver av de andre temaene.

Hvert nettverk skal ha et koordinerende forskningsmiljø med ansvar for organisering og drift av nettverket. Det koordinerende forskningsmiljøet har ansvar for den årlige rapporteringen til ansvarlig samarbeidsorgan. Det oppfordres videre til etablering av fagråd som skal fasilitere samordning og gi faglige råd. Fagrådet bør inkludere personer fra sentrale forskningsgrupper der begge sektorer er representert og bestå av kandidater med ulik forskningsbakgrunn. Nettverkene finansieres av de regionale helseforetakene og breddeuniversitetene i fellesskap, jf. tidligere vedtak i henholdsvis AD-møtet og dekanmøtet i medisin.

Tildelingsbrev med utfyllende informasjon vil bli sendt til de nettverk som fikk tildelt midler, og alle søkere vil få tilbakemelding på hvordan egen søknad er vurdert.