Styrket likviditet i 2019

Årsberetningen 2019 ble onsdag vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF. Det økonomiske resultatet for foretaksgruppen samlet ble på 530 millioner kroner noe som betyr styrket likviditet for Helse Midt-Norge

- Årsberetningen viser at det er gjort mye godt arbeid i helseforetakene i Midt-Norge. Vi trenger likviditet for å kunne gjennomføre de tunge investeringene vi står foran og vi må fortsette det forbedringsarbeidet

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Tina Steinsvik Sund

Styreleder i Helse Midt-Norge RHF Tina Steinsvik Sund

som er i gang. Koronapandemien gjør at 2020 blir et spesielt år og det vil kreve ekstra innsats fra både ansatte og ledelse også i tiden som kommer, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

Noe av forklaringen på det regnskapsmessige overskuddet for 2019 ligger i at utgifter knyttet til blant annet Helseplattformen er skjøvet noe ut i tid og salg av eiendom i Trondheim.

En kort oppsummering av årsberetningen forteller at målene er nådd for ventetid og aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og at andelen fristbrudd ligger på samme nivå som i 2018.

Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i 2019 for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk. Tross dette har Helse Midt-Norge ikke nådd målene for psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge.

Helse Midt-Norge ligger over eller likt med landsgjennomsnittet i måloppnåelse innen de aller fleste av pakkeforløpene på kreftområdet, og foretaksgruppen har jobbet aktivt i 2019 med implementering av pakkeforløp innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Helse Midt-Norge hadde en samlet gjennomsnittlig ventetid for pasienter på 59 dager. Dette er en økning på to dager fra 2018.

Arbeidet med anskaffelse av ny, felles pasientjournalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2019, og utviklingsarbeidet ble påstartet for fullt høsten 2019. Det ble også gjennomført ny konkurranse for utbygging av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Du kan lese hele årsberetningen her 

 

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl titter i bakspeilet samtidig som han setter fokuset for framtida