Støtter nasjonal kreftstudie med 50 mill. kr

De regionale helseforetakene støtter en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innenfor kreftbehandling (IMPRESS-Norway) med 50 millioner kroner. - Et viktig bidrag til norsk kreftbehandling, sier Åsmund Flobak, lege ved kreftklinikken på St. Olavs hospital.

Foto av lege Foto av lege og forsker Åsmund Flobak og professor, kreftlege og leder for studien, Åslaug Helland
- Denne studien er et viktig bidrag til norsk kreftbehandling, sier Åsmund Flobak, lege ved kreftklinikken på St. Olavs hospital og forsker ved NTNU. Her med professor, kreftlege og leder for studien, Åslaug Helland.

Studien er et stort løft for norsk kreftbehandling og innebærer både en økt tilgjengelighet til moderne genetiske analyser i helsevesenet og at mange pasienter uten annet behandlingstilbud kan tilbys mer målrettet kreftbehandling for sin sykdom.

- Denne studien er viktig fordi den gir oss på St Olav og kreftpasienter i Norge en ekstra mulighet for kreftbehandling. Det er viktig for den som rammes av kreftsykdom. Og det er viktig for oss alle at dette skjer innenfor en offentlig finansiert forskningsramme slik at vi kan høste kunnskap systematisk. Studien bidrar til at forskningsfront og klinisk praksis møtes.

Det sier Åsmund Flobak, lege ved kreftklinikken på St. Olavs hospital og forsker ved NTNU. 

LES OGSÅ: 134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Alle norske sykehus som behandler kreftpasienter er invitert til å delta og studien vil være åpen for pasienter med avansert kreftsykdom i hele Norge. St. Olavs hospital deltar både i studieledelse og inkludering av pasienter. Den økte kunnskapen gjennom prosjektet vil også komme framtidige pasienter til gode.

Omfattende internasjonalt samarbeid

Aktuelle pasienter vil få gjennomført en detaljert genetisk analyse av sin kreftsvulst og behandling vil rettledes av denne analysen og pasientens krefttype. Studien er et offentlig/privat samarbeid og legemiddelindustrien vil bidra med medikamenter til pasientene i studien. 

IMPRESS-Norway vil være en del av et omfattende internasjonalt samarbeid og innebærer at en kan samle data på en raskere måte også for svært sjeldne kreftformer. 

Før sommeren søkte studien helseforetakene om støtte gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Søknaden er nå fagfelle-vurdert, behandlet i KLINBEFORSK-styret og det er på bakgrunn av dette direktørene i de regionale helseforetakene den 23. november vedtok å støtte studien med 50 millioner kroner. Dette er i tråd med den pågående satsningen på presisjonsmedisin med målrettede bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartmentet som også omfatter helseforetakenes nylige støtte av oppbygning av en nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD).

Internasjonalt nettverk av presisjonsmedisin-studier

Målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser for nye krefttyper, basert på genetiske forandringer (molekylær profil). Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke har andre åpenbare behandlingsvalg, er aktuelle for å delta i IMPRESS-Norway.

Det forventes at ca. 250 – 500 pasienter i året kan delta i studien. Pasientene vil bli inkludert i behandlingsgrupper (kohorter) basert på molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel. Hver kohort vil inkludere først åtte pasienter og dersom en eller flere pasienter har effekt av behandlingen vil ytterligere seksten pasienter bli inkludert. En kohort er positiv dersom fem eller flere av totalt tjuefire pasienter oppnår effekt (se figur 1). Det er også aktuelt med ekspansjonskohorter på opptil 150 pasienter (stage III) der det er god effekt i de 24 første pasientene. 

Utklipp kreft støtte.png

Figur 1: Pasienter med en molekylærendring som kan behandles med et legemiddel i IMPRESS-Norway blir inkludert i en molekylær profil, diagnose og legemiddel spesifikk kohort.

Et internasjonalt nettverk av presisjonsmedisinstudier med samme design som IMPRESS-Norway er satt i gang eller planlegges startet i en rekke land i Europa, inkludert Nederland (DRUP), Danmark (ProTarget), Sverige (MEGALIT), og Finland (FIN-PROVE). Det planlegges nå et utvidet samarbeid for å kunne samle kliniske effektdata på tvers av studiene. På den måten vil vi få vite mer om effekt av behandling også på krefttyper med sjeldne mutasjoner. 

Lik tilgang for alle pasienter

IMPRESS-Norway er åpen for alle sykehus som behandler kreftpasienter og foreløpig planlegger femten sykehus å åpne for inklusjon. Alle de fire helseregionene er representert og studien vil rekruttere pasienter fra hele landet. 

Lik nasjonal tilgang til presisjonsdiagnostikk og behandling er sentralt for helsevesenet. Vi planlegger derfor å bruke sosioøkonomisk informasjon fra ulike registre inkludert kreftregisteret, norsk pasientregister og SSB for å undersøke behandlingstilbudet i hele Norge (eget prosjekt kalt INSIGHT). 

Kompetanseløft for kreftleger over hele landet

Den molekylære profilen til alle pasienter som vurderes for IMPRESS-Norway vil bli diskutert i et nasjonalt molekylært kreftpanel (etableres som en del av InPreD). Her vil spesialister fra ulike fagfelt som bioinformatikk, molekylærbiologi, onkologi og patologi samles for å diskutere behandlingsalternativene for hver enkelt pasient og inklusjon i kliniske studier inkludert IMPRESS. Dette vil også være en viktig nasjonal arena for å kompetansen til fagpersoner ved alle norske sykehus som behandler kreft. 

Offentlig-privat samarbeid er nødvendig for å få til innføring av presisjonsmedisin

IMPRESS-Norway vil velge legemidler som synes å være et godt alternativ for hver enkelt pasient basert på molekylær profil og ut i fra et sett med regler (beslutningsalgoritmer). For at dette skal virke er studien avhengig av at farmasøytiske selskaper bidrar med legemidler kostnadsfritt for studien. Vi er i dialog med 15 selskaper om dette. Det lages også et offentlig privat samarbeid for å observere og diskutere denne satsningen (CONNECT prosjektet).

Kreftbehandling for fremtiden

Økt forståelse av de biologiske endringene som driver kreftsykdommen fører til at stadig flere kreftdiagnoser deles opp i mindre undergrupper. Dette utfordrer våre nåværende metoder for å ta nye behandlingsmuligheter inn i helsevesenet. Det langsiktige målet med IMPRESS-Norway er å etablere et kunnskapsgrunnlag og modell for hvordan presisjonsmedisin kan se ut i Norge. Vi inviterer derfor både private og offentlige aktører til å diskutere IMPRESS-Norway og fremtiden for norsk kreftbehandling. 

Åsmund Flobak sier han jevnlig ser avisoppslag om nordmenn som bruker store krefter og økonomiske midler på eksperimentell behandling selv om den ikke er offentlig godkjent for akkurat deres type kreft, nettopp fordi dette er et håp. Såkalt «off label»-behandling.

- Det er et eksistensielt og et økonomisk problem for den enkelte. Og det er et samfunnsmessig problem ved at erfaringene om hvordan behandlingen virker ikke samles inn systematisk, som betyr at vi som samfunn ikke blir klokere på hvilken behandling som hjelper og hvilken som ikke hjelper, sier Flobak.