Praksisstudier under koronapandemien

Koronapandemien gjør det krevende for en del helsefagstudenter å få gjennomført planlagte praksisperioder ved sykehus i Helse Midt-Norge. Det er viktig å finne gode løsninger i samarbeid mellom helseforetakene og universitetene/høyskolene for å unngå unødige forsinkelser i utdanningsløpene.

Illustrasjonsfoto
Foto: Colourbox

​Som ledd i dette lanserer Helse Midt-Norge en veileder for praksisstudier under koronapandemien. Veilederen skal være klargjørende og til hjelp for både utdanningsinstitusjonene, foretakene og studentene selv. En lignende veileder er også utarbeidet av Helse Nord, og det legges derfor et grunnlag for lik innfallsvinkel for studenter på tvers av de to nordligste helseregionene.

Viktig balansegang

Sykehusene skal prioritere håndteringen av pasienter som er rammet av koronapandemien. Noen steder kan smittefare, lavere pasientgrunnlag eller mangel på kapasitet gjøre det vanskelig å ta inn og følge opp praksisstudenter. Samtidig må det legges til rette for at så mange studenter som mulig får gjennomført utdanningen uten unødige forsinkelser.

Utdanningsinstitusjonene har fullmakt til å gjøre visse unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer under koronapandemien.

- Det er viktig at studentene ikke blir forsinket i utdanningsløpene sine og vi har et godt samarbeidet med utdanningsinstitusjonene når det gjøres tilpasninger i praksisstudiene for å unngå dette. Vi går ikke på akkord med kvalitet og læringsutbytte, sier HR-direktør i Helse Midt-Norge Anne Katarina Cartfjord.


Veileder i nytt terreng

Veilederen definerer tre ulike former for praksisstudier som kan iverksettes under pandemien. Ordinære praksisstudier er godt kjent for alle parter, mens tilrettelagt praksis og arbeidspraksis er helt nye varianter.

Tilrettelagt praksis vil i de fleste tilfeller bety ekstern veiledet praksis i helsetjenesten, men med noen tilpasninger. Nødvendige tiltak for å sikre at læringsutbyttet fastsatt i utdanningen oppnås i forsvarlig grad skal gjennomføres i tett samarbeid mellom tjenesten og utdanningsinstitusjonene. I noen tilfeller kan det også bety alternative læringsaktiviteter i deler av praksisperioden.

Arbeidspraksis innebærer at studentene gis midlertidig ansettelse i tjenesten og står til disposisjon for avdelingens ledelse på linje med øvrig helsepersonell knyttet til avdelingen. Studentene er da som ansatte medhjelpere å regne. Sisteårs-studenter kan også få midlertidig lisens og et mer selvstendig ansvar på tjenestestedet, se mer informasjon fra Helsedirektoratet. Hele eller deler av arbeidspraksisen kan godkjennes ved at en kan dokumentere at læringsutbytter er oppnådd.

Anne Katarina Cartfjord understreker at arbeidspraksis er siste utvei.- Det er først når situasjonen tilsier at verken ordinær praksis eller tilrettelagt praksis er forsvarlig at arbeidspraksis iverksettes. Helseforetak og universitet/høyskole gjør denne vurderingen sammen før studentene eventuelt får tilbud om ansettelse.

Klare ansvarsforhold

Utdanningsinstitusjonene og helseforetakene har samarbeidet tett i utviklingen av veilederen. Studentene har også vært representert. Veilederen har vært til behandling både i Regionalt samarbeidsorgan for forskning, utdanning og innovasjon og vært på høring i alle de aktuelle institusjonene.

- Vi har sett det som en fordel at vi i regionen har en lik prosess når vi vurderer ulike løsninger for å få gjennomført praksis for våre studenter i en beredskapssituasjon. Studentene snakker sammen og blir utrygge når spørsmålet om praksis behandles ulikt i våre helseforetak. Vi har lært mye av erfaringene fra de første månedene med sykehus i beredskapssituasjon og dette har vi innarbeidet i veilederen. Veilederen tydeliggjør ansvar og  beskriver hva utdanningsinstitusjonene, foretakene og studentene skal bidra med under de ulike formene for praksisstudier, forklarer Anne Katarina Cartfjord.  - Veilederen gir rammene, men gjennomføring av praksis under koronapandemien avtales lokalt mellom helseforetak og universitet/høyskole

Det vil være ulikt press på helsetjenestene i Midt-Norge. Noen steder gjennomføres praksisstudier på ordinær måte, andre steder har det vært større utfordringer grunnet endringer i tjenesten. Det er mange hensyn som må tas og som best vurderes lokalt.

Last ned HMN Veileder for praksisstudier ifm COVID-19 040620.pdf (PDF)