Oppdraget for 2020

Helse Midt-Norge RHF har fått sitt oppdragsdokument for 2020. Hovedmålene er å redusere unødvendig venting og variasjon, å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Statsråd Bent Høie presenterer status, oppdrag og forventninger til spesialisthelsetjenesten for 2020 under årets sykehustale.

​Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Oppdragsdokumentet for 2020 ble lagt fram under foretaksmøte for de regionale helseforetakene tirsdag 14. januar. Foretaksprotokollen inneholder også føringer og krav til virksomheten samt klargjøring av økonomiske rammer og resultatkrav.

Her finner du

Oppdragsdokument for Helse Midt-Norge RHF 2020

Foretaksprotokoll med krav og rammer for Helse Midt-Norge RHF 2020

Sykehustalen 2020 - ved statsråd Bent Høie

Dette er hovedmålene for 2020:

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

 • Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2019. Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i alle regioner innen utgangen av 2021.
 • Regionen skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert planlagt tid). Regionen skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen utgangen av 2021.
 • Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres.
 • Regionen skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder sammenliknet med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont. Det vises til tidligere oppdrag i revidert oppdragsdokument 2015 om en planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene på minst 6 måneder.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

 • Det skal være høyere vekst i aktivitet og kostnader innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB.
 • Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge og psykisk helsevern voksne skal være minst 80 pst.
 • Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst.
 • Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst.
 • Minst 50 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne og TSB.
 • Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal reduseres i 2020.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

 • Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal reduseres på regionalt nivå sammenliknet med året før.
 • Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 pst. innen utgangen av 20231.
 • 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 sammenliknet med 20122. 2020 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for planperioden.
 • Ingen korridorpasienter.
 • Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk helsetjeneste.
 • Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 pst. i 2020 sammenliknet med 2018.
Fant du det du lette etter?