Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

Alle forsendelser gjennomgår kvalitetskontroll, både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig for både helsepersonell og pasienter at smittevernutstyret er trygt og holder de standarder som er satt.

Nasjonalt lager

Nasjonalt lager

Smittevernutstyret som importeres fra utlandet og kjøpes inn fra norske produsenter tas imot på et nasjonalt lager som Helse Sør-Øst RHF har etablert under koronapandemien. Etter gjennomført kvalitetskontroll distribueres smittevernutstyret til lagre som er etablert i de fire regionale helseforetakene og herfra ut til helseforetak/sykehus og kommuner. I tillegg er det satt av om lag ti prosent til en nasjonal buffer fra hver leveranse av smittevernutstyr. Fra denne bufferen er det blant annet levert ut smittevernutstyr til Forsvaret, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet og til det norske teamet som bisto italiensk helsetjeneste i april. Enkelte kommuner med særskilte behov har også fått ekstra forsyninger fra denne bufferen.

Volum av smittevernutstyr

Når man legger sammen alt smittevernutstyret som allerede er levert ut til helsetjenesten og det som er lagt til side som en nasjonal buffer, har vi gjennom den nasjonal innkjøpsordningen fått inn følgende volum med smittevernutstyri løpet av ca 2 måneder:

  • Munnbind: ca 27 millioner
  • Åndedrettsvern: ca 1 million
  • Smittevernfrakker/-drakter: ca 1,7 millioner
  • Hansker: ca 20 millioner par
  • Øyebeskyttelse: ca 1 million
  • Operasjonsluer/-hetter: ca 400.000

Dette omfatter både norsk produksjon og smittevernutstyr importert fra utlandet. Volumene som er bragt inn til det nasjonale lageret er store. Eksempelvis representerer 27 millioner munnbind om lag 4 års normalforbruk i spesialisthelsetjenesten i Norge, mens 1 million åndedrettsvern tilsvarer ca 14 års normalforbruk i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Utgifter til ekstraordinære innkjøp

Per 11.mai er påløpte kostnader til ekstraordinære kjøp av smittevernutstyr ca 500 millioner kroner inkl. mva. Dette inkluderer kjøp for ca 15 millioner kroner fra norske produsenter.
Verdien av avtalene som er inngått med norske produsenter utgjør per 11. mai ca 200 millioner kroner inkl. mva. 

Bruk utstyret riktig!

Helse Sør-Øst RHF vil minne om at det er viktig at smittevernutstyr brukes i henhold til retningslinjer fra Folkehelseinstituttet- se; råd til helsepersonell om hvordan man reduserer behovet for smittevernutstyr. Rådene gjelder både kommune- og spesialisthelsetjenesten.