Statsbudsjettet 2021:

Økt pasientbehandling i 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legger opp til økt pasientbehandling i sykehusene. Dermed kan etterslepet fra i år på grunn av korona-tiltak hentes inn og ventetidene skal ned igjen. Ny modell for fordeling av inntekter mellom helseregionene foreslås innført over en periode på to år.

Bilde av pasient og doktor
Foto: Colourbox

Det legges opp til en vekst i pasientbehandlingen på 2,5 milliarder kroner, tilsvarende 2,3 prosent neste år. Det er mer enn hva den demografiske utviklingen (endringer i befolkningens behov for helsetjenester bl.a. på grunn av at vi blir flere eldre) skulle tilsi. I økonomisk forstand er det snakk om en realvekst på 1,7 prosent.

- Ventetidene i spesialisthelsetjenesten har økt som følge av virusutbruddet. Det er ventet at smitteverntiltak og beredskap vil gjøre det mer krevende enn normalt å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021, sier helse og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 200 millioner kroner til en midlertidig insentivordning som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre forbedringstiltak som reduserer ventetider, sier Høie.

Det ligger inne 3,5 milliarder kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i sykehusene, inkludert smittevernutstyr som følge av virusutbruddet. I sum styrkes sykehusene med 6,3 milliarder kroner.

Ny inntektsmodell

Regjeringen foreslår å innføre en ny inntektsmodell fra staten til de regionale helseforetakene, basert på utredningen fra Magnussen2-utvalget. Det er den samme modellen som planlegges tatt i bruk i Helse Midt-Norge. Den nasjonale modellen foreslås innført over to år gjennom vekst i bevilgningene. På den måten skal ingen helseregioner tape inntekter som følge av ny fordelingsmodell. I 2021 foreslås det 175 millioner kroner til innføringen av den nye ordningen.

Begrunnelsen for å endre modellen er at spesialisthelsetjenesten og befolkningen endres over tid. En ny inntektsmodell legger til rette for likeverdige spesialisthelsetjenester til pasienter over hele landet.

- For Helse Midt-Norge vil effekten av ny fordeling mellom regionene ha svært liten betydning. Det er snakk om et par millioner kroner mer neste år. Vår samlede ramme er på 23 milliarder kroner, sier økonomidirektør Anne-Marie Barane.

Mer om forslaget til statsbudsjett (lenke til Helse- og omsorgsdepartementets sider)