Nye styrer i de felleseide selskapene

Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

Foto av kvinne som jobber foran pc.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF), Luftambulansetjenesten HF, Pasientreiser HF, Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF hadde alle foretaksmøter mandag.

I tillegg til gjennomgang av årlig melding og godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 ble det gjennomført valg av styrer.

Alle møtene ble gjennomført som telefon-/videomøter.

Følgende ble valgt til styrene i de felleseide helseforetakene, alle med en funksjonstid på ett år:

HDO HF

 • Randi Spørck, Helse Nord RHF (ble i tillegg valgt til styrets leder) (ny)
 • Bente Aae, Helse Vest RHF (ble i tillegg valgt til styrets nestleder)
 • Paul Gundersen, Helse Midt-Norge RHF
 • Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF (ny)
 • Ann-Margrethe Mydland, Helse Sør-Øst RHF (ny)

Styret består i tillegg av:

 • Knut Ragnar Haugen, ansattvalgt styremedlem
 • Geir Henning Joten, ansattvalgt styremedlem
 • Jan Thore Rognstad, ansattvalgt styremedlem
 • Rune Bye, observatør for KS

Luftambulansetjenesten HF

 • Dag Helge Hårstad, Helse Midt-Norge RHF (ble i tillegg valgt til styrets leder)
 • Randi Spørck, Helse Nord RHF (ble i tillegg valgt til styrets nestleder)
 • Panchakulasingam Kandiah, Helse Vest RHF (ny)
 • Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF (ny)
 • Ann-Margrethe Mydland, Helse Sør-Øst RHF (ny)

Pasientreiser HF

Foretaksmøtet vedtok at de eiervalgte styremedlemmene gjenvelges for ett år.

Line Alfarrustad ble valgt til styrets leder, mens Bente Aae ble valgt til styrets nestleder.

Styret består etter dette av:

 • Line Alfarrustad, Helse Sør-Øst RHF (ble i tillegg valgt til styrets leder)
 • Bente Aae, Helse Vest RHF, nestleder (ble i tillegg valgt til styrets nestleder)
 • Frode Eilertsen, Helse Nord RHF
 • Geir Kristoffersen, Helse Sør-Øst RHF
 • Reidun Rømo, Helse Midt-Norge RHF

Styret består i tillegg av:

 • Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem
 • Hallvard Haugen, ansattvalgt styremedlem
 • Mona Sundnes, observatør brukerutvalg
 • Øystein Kydland, observatør brukerutvalg

Sykehusbygg HF

 • Ivar Eriksen, Helse Vest RHF (ble i tillegg valgt til styreleder)
 • Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge RHF (ble i tillegg valgt til nestleder)
 • Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF
 • Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF
 • Anne-Hilde Bråtebæk, Helse Sør-Øst RHF (ny)

Styret består i tillegg av:

 • Thea Koren, ansattvalgt styremedlem
 • Pål Ingdal, ansattvalgt styremedlem

Sykehusinnkjøp HF

 • Per Karlsen, Helse Vest RHF (ble også valgt til styrets leder)
 • Nils Fredrik Wisløff, Helse Sør-Øst (ble også valgt til styrets nestleder)
 • Ingerid Gunnerød, Helse Midt-Norge RHF
 • Ann Elisabeth Rødvei, Helse Nord RHF

Styret består i tillegg av:

 • Hilde Christin Eiken, ansattvalgt
 • Jonas Ghanizadeh, ansattvalgt
 • Guro Bøhm, ansattvalgt

Det ble for alle foretak vedtatt at det ikke utbetales styrehonorar til styremedlemmer som er ansatt i de regionale helseforetakene eller underliggende helseforetak.

Oppdrag til Sykehusinnkjøp HF relatert til koronapandemien

På foretaksmøtet til Sykehusinnkjøp HF ble det i tillegg behandlet en sak om formalisering av tidligere formidlede eierføringer knyttet til covid-19, herunder å tilrettelegge og fremforhandle avtaler om kjøpt av smittevernutstyr, legemidler og medisinsk-teknisk utstyr under koordinering av Helse Sør-Øst RHF på vegne av de regionale helseforetakene.

I tråd med nytt oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble Sykehusinnkjøp HF også bedt om å bidra til oppbygning av beredskapslager av legemidler på nivå 2 under ledelse av Helse Vest RHF, innen 15. juli.

Nasjonal IKT HF avviklet

Det ble også gjennomført foretaksmøte med Nasjonal IKT HF, men dette var et avviklingsmøte der foretaket ble endelig avviklet, etter tidligere forslag fra RHF-ene.

Foretaksmøtet godkjente avviklingsoppgjøret og Nasjonal IKT HF vil bli begjært slettet fra foretaksregisteret. Det utbetalte likvidasjonsutbyttet på 27,2 mill.kr. skal i sin helhet benyttes til å finansiere IKT-prosjekter og prosjekter i felles nasjonal IKT-portefølje. Midlene forvaltes av Helse Vest RHF på vegne av de regionale helseforetakene.

I tillegg til de formelle foretaksmøtene ble det satt noe tid til dialog mellom hvert enkelt foretak og AD-ene i RHF-ene.