Ny felles topplederutdanning for spesialist- og kommunehelsetjenesten

De regionale helseforetakene og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det første kullet starter høsten 2020.

Fra venstre: Hilde Christiansen (Helse Vest), Svein Tore Valsø (Helse Sør-Øst), Amir Sasson (Prorektor BI), Anne Katarina Cartfjord (Helse Midt-Norge), Anne-Cathrine Hjertaas (KS) og Anita Mentzoni-Einarsen (Helse Nord). Foto: Helse Sør-Øst RHF

- Vi har hatt en veldig god nasjonal topplederutdanning i spesialisthelsetjenesten i mange år. Mange av lederne i Helse Midt-Norge har gjennomført denne og setter sitt preg på ledelsen av sykehusene med den kompetansen de har, sier Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Samtidig ønsker pasientene seg et helsetjenestetilbud som fungerer mer sømløst mellom nivåene, understreker Cartfjord. Spesialisthelsetjenesten har fått i oppdrag å utvikle helsefelleskap mellom kommuner og helseforetak og Helse Midt-Norges satser på felles elektronisk pasientjournal, Helseplattformen, sammen med kommunene. 

- Ett topplederprogram der ledere i helseforetakene utvikler lederkompetanse sammen med ledere i kommunene vil gi oss minst to ting i ett program: økt forståelse for hverandres oppdrag og evne til å samhandle til det beste for pasientene og økt evne til å lede medarbeidere. Dette er midt i blinken for satsningen vi har i Midt-Norge, sier Cartfjord.

- Sikre koordinert helsetjeneste

- Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste, sier Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover, mener Anne-Cathrine Hjertaas, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS.

- Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser, sier Hjertaas.

Samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet ba de regionale helseforetakene i foretaksmøte 15. januar i fjor om å utvikle et nytt felles topplederprogram for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester sammen med KS. Dette skulle erstatte det tidligere topplederprogrammet for helseforetakene.

Det nye topplederprogrammet vil gi deltakerne mulighet til å videreutvikle kompetansen innenfor strategisk ledelse, ledelse på tvers av profesjoner og tjenesteområder, identitet og kultur, innovasjon og omstilling, pasient- og brukermedvirkning, organisering av pasientens helsetjeneste, helseøkonomi og ulike finansieringssystemer.

I skissen til program er det planlagt seks fysiske samlinger over ett år, hvor hver samling varer i tre-fire dager. Programmet blir strukturert i to parallelle spor: lederutvikling (personlig lederskap) og utviklingsprosjekt (organisasjons-, samfunns- og samspillsforståelse). BI, de regionale helseforetakene og KS skal samarbeide om å lage det endelig programmet.

De to helsesektorene starter nå rekrutteringen av kandidater til utdanningen. Det første kullet starter etter planen opp høsten 2020, med 20 deltakere fra kommunale helse- og omsorgstjenester og 20 deltakere fra spesialisthelsetjenesten. Programmet skal kunne gjennomføres i kombinasjon med ordinær jobb, være knyttet opp til en utdanningsinstitusjon og gi studiepoeng.

Fakta:

  • Det er etablert en felles styringsgruppe bestående av de fire representanter for de regionale helseforetakene, fire representanter fra KS og to tillitsvalgte. I tillegg er det opprettet en prosjektgruppe med fire representanter fra hvert av de fire regionale helseforetakene og KS-sektoren.
  • Prosjektgruppen startet arbeidet 16. mai 2019. Utdanningssjef Jarle Henriksen i Helse Sør-Øst RHF leder prosjektgruppen.
  • Perioden frem til sommeren 2019 ble brukt til å utarbeide en felles kravspesifikasjon for et nytt program.
  • Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en nasjonal anbudsprosess for et nytt topplederprogram. Det kom inn fem tilbud og det er gjennomført forhandlinger med alle.
  • De regionale helseforetakene og KS undertegnet 18. november 2019 samarbeidsavtalen som danner grunnlaget for etableringen av et felles topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • 27. januar 2020 signeres oppdragsavtalen mellom de regionale helseforetakene, KS og Stiftelsen Handelshøyskolen BI.