Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2020

26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner i innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF i 2019. Nå er det igjen mulig å søke midler.

Bilde av lege
Foto: Colourbox

For å opprettholde og videreutvikle en helsetjeneste av god kvalitet – og for å sikre bærekraftige løsninger som møter de utfordringene som faktisk finnes, er vi avhengig av nye og innovative løsninger.

Derfor lyser Helse Midt-Norge RHF hvert år ut egne midler til innovasjon, som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten.

I 2019 ble det delt ut over 18 millioner kroner i innovasjonsmidler, til 26 ulike innovasjonsprosjekter. Midlene ble nokså jevnt fordelt på de ulike helseforetakene. Sju av disse var produktinnovasjoner, 19 tjenesteinnovasjoner.

Her kan du lese mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019

Som tidligere er det kun mulig å søke om støtte til ett år, og det enkelte prosjekt kan få maksimalt tre tildelinger. For 2020 er øvre grense satt til 750 000 kroner for tildeling i de ulike kategoriene, og det kan kun søkes om inntil 75 prosent av prosjektets totalbudsjett for ett år om gangen.

Egenandel og forankring

Alle søknader skal forankres og godkjennes for innsending internt i helseforetaket før søknaden sendes til Helse Midt-Norge RHF, og det er det enkelte helseforetak sitt ansvar å sikre at søkere kjenner intern prosess for forankring. Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden, som viser lederforankring og forpliktelse fra klinikk/helseforetak for finansiering og garanti for totalbudsjett.

Leder for prosjektet må være ansatt i minst en 20 prosent stilling ved et helseforetak i Midt-Norge. Det er det aktuelle helseforetaket – søkerinstitusjonen – som tildeles innovasjonsmidlere, som er øremerket prosjektet.

Søknad leveres i elektronisk søknadsportal

Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via en nettbasert søknadsportal. Søknaden må plasseres i en av følgende søknadskategorier:

  • Produktinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon
Innenfor tjenesteinnovasjon er følgende områder prioritert:
  • «Det utadvendte sykehuset»
  • Psykisk helse og rus
  • Pasientmedvirkning
  • Pasientlogistikk
  • Brukervennlighet for helsepersonell
  • Bedre bruk av helsedata

Helse Midt-Norge RHF oppfordrer aktuelle søkere til å involvere innovasjonsrådgiver ved det aktuelle helseforetaket i søknaden. Innovasjonsrådgiveren kan kommer med gode råd og innspill til søknaden/prosjektet og være en god sparringspartner i prosessen. Oversikt over tilgjengelige ressurser finnes i søknadsportalen.

Søknadsfrist i november

Søknadene evalueres etter fire gitte kriterier av en oppnevnt vurderingskomite. I den grad flere søknader oppfyller vilkårene, vil det tilstrebes en mest mulig jevn fordeling mellom innovasjonskategorier og også mellom geografisk lokasjon på prosjektene.

Helse Midt-Norge oppfordrer innovasjonsprosjektet om å ha oppstart så snart som mulig, og senest tre måneder etter tildeling av midler.

Søknadsfrist er 19. november klokken 15.00. Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Midt-Norge.

Utlysningstekst 2020

Mal for prosjektbeskrivelse 2020

Søknadsveiledning del 1 2020

Søknadsveiledning del 2 2020

Link til søknadsportal

Les mer om Innovasjon på vår temaside

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her