Mobiliserer for økt antall intensivplasser

Sykehusene i Helse Midt-Norge mobiliseres nå for ytterligere å øke antallet intensivplasser for å møte et stort antall koronasmittede med behov for sykehusinnleggelse. 

Foto av intensivrom

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mandag avholdes det foretaksmøter for Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. Bakgrunnen er at de regionale helseforetakene innen 15. april skal levere konkrete planer for å møte et økt behov for intensivplasser i tråd med i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars 2020.

Helseforetakene må klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som allerede er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler. Og man skal også vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.

I Folkehelseinstituttets analyse 24. mars 2020 er det oppgitt kapasitetsbehov i det epidemien har maksimal utbredelse og at utbredelsen kan nå en topp i mai.

Onsdag 25. mars ble det avholdt foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF,
her kan du lese protokollen fra dette møtet.

Protokoller fra foretaksmøtene for helseforetakene i Midt-Norge mandag 30. mars, vil bli gjort tilgjengelige her i etterkant av møtene.