Leveransen av smittevernutstyr er i gang

De fire regionale helseforetakene har et felleseid selskap, Sykehusinnkjøp, som står for innkjøp for hele spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ikke en slik felles aktør og står for innkjøp selv.

Fotoillustrasjon: Colourbox

Nå er det en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken.

Departementet og Helsedirektoratet har av denne grunn gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF som har et nasjonalt lager over smittevernutstyr som nå anskaffes av Sykehusinnkjøp.

Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn. Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Deretter hentes disse dataene ut av Helsedirektoratet to ganger per uke, og behovet tas opp i den nasjonale koordineringsgruppen for utstyr og fordeling (KUF). KUF har deltagelse fra Helsedirektoratet og alle de regionale helseforetakene og fordeler utstyr til regionene/helseforetakene og kommunene.

I vurderingen av hvordan ressursene skal fordeles benyttes befolkningstall og eventuelt også andre forhold som lagerstatus og behov.