Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler i 2019

Innovasjonsprosjekter er et viktig bidrag for stadig å forbedre helsetjenesten. Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte.

Hjerte laget av piller.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner i 2019.

Har du spørsmål rundt innovasjon, eller en god idé som vil kunne gjøre tjenesten enda bedre for våre pasienter – ta kontakt med vår ansvarlig for innovasjon i Helse Midt-Norge.

Les mer om Innovasjon på vår temaside

PRODUKTINNOVASJON:

Tittel: Realistisk ultralydsimulering og kunstig intelligens for evaluering av hjertefunksjon

Prosjektleder: Bjørnar Grenne
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for hjertemedisin
Kategori: Produktinnovasjon

I dette prosjektet utvikles det en ny metode for evaluering av hjertets funksjon ved å kombinere bruk av kunstig intelligens med moderne ultralydavbildning og biomekanikk. Målet er å tilby et effektivt og presist verktøy i utredningen av pasienter henvist til hjerteundersøkelse.

Deformasjonsavbildning, eksempelvis måling av hjertemuskelens tøyning, har vist stort potensiale i klinisk forskning. Det er utviklet en rekke kommersielle løsninger, og det hevdes at kliniske mål utledet av deformasjonsmålinger har bedre prognostisk verdi enn de mest brukte anatomiske målingene i konvensjonell ekkokardiografi. På tross av tilgjengelighet og gode resultater, har klinisk bruk vært begrenset.

Prosjektet er integrert i SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS). Alle deltakerenheter er parter.

 

Tittel: VisiBeam - Vital Signs Birth Monitor

Prosjektleder: Siri Ann Nyrnes
Helseforetak: St. Olavs hospital, Kvinneklinikken
Kategori: Produktinnovasjon

Being born is very dangerous, the incidence of fetal birth trauma is 0.8%.2,3 The most common trauma include hypoxia (abnormally low level of oxygen in body tissues) and cerebral hemorrhage (bleeding in the brain), both of which can lead to serious brain damage. Brain damage may in turn lead to significant lifetime physical and neurological problems. However, many birth injuries are preventable through interventions such as assisted vaginal birth or caesarean section (C-section). Such interventions come with associated risks and should be avoided if medical staff can be sure that the fetus is doing well. Unfortunately, no method currently exists that allows clinicians to monitor whether the blood flow to the fetal brain is acceptable during birth. Therefore, complications may be detected too late, or in other cases, interventions ordered too soon. Prosjektet ønsker å utvikle et produkt for å overvåke vitale parametre under fødsel.

 

Tittel: Digital assistent og simulator for ultralydbaserte nerveblokader

Prosjektleder: Kaj Fredrik Johansen
Helseforetak: St. Olavs hospital, KLINIKK FOR ANESTESI- OG INTENSIVMEDISIN (SOH)
Kategori: Produktinnovasjon

Narkose innebærer at man bedøver hele kroppen og gjør pasienten bevisstløs under et inngrep. Regionalbedøvelse brukes for å bedøve en del av kroppen som f.eks. en arm eller et bein. Dette kan gjøres ved å stikke en nål inn til nerven og injisere bedøvelsesmidler rundt den aktuelle

nerven, såkalt nerveblokade. Regionalbedøvelse har visst mange fordeler over narkose, som lavere dødelighet, redusert postoperativ smerte, tidligere mobilitet, kortere sykehus opphold og lavere kostnader. Nerveblokader er derimot vanskeligere å utføre enn narkose, men ultralyd kan brukes for å redusere tiden og antall nålestikk ved å direkte visualisere nerver, blodårer og nålen mens man stikker. Ultralydbaserte nerveblokader krever trening og erfaring for å utføres riktig. I det foreslåtte innovasjonsprosjektet ønsker vi å lage en digital assistent som bruker kunstig intelligens og en simulator som uerfarne brukere kan øve på. Vi vil involvere klinikere til å teste og validere systemets nøyaktighet og nytteverdi. Den digitale assistenten skal veilede en uerfaren bruker gjennom prosedyren, ved å først si hvor de relevante strukturene er i ultralydbildet. I tillegg skal den kunne si om brukeren er på riktig område for å utføre stikket eller ei, og hvor selve stikket bør gjøres. Eksisterende ultralydsimulatorer bruker enten simulert ultralyd eller ekte ultralyd på en plastikkmodell. Problemet med begge disse typen simulatorer er at bildene ikke er realistiske nok. Derfor ønsker vi å lage en simulator som bruker ekte ultralydbilder tatt opp med nøyaktige koordinater.

 

Tittel: Automatisk intermitterende drenasje

Prosjektleder: Ole Solheim
Helseforetak: St. Olavs hospital, Nevroklinikken
Kategori: Produktinnovasjon

«Cerebrospinalvæske (CSF) er en klar væske som omgir og fyller hulrommene i hjernen og ryggmargen. CSF produseres fra plexus choroideus som er bindevev med kapillærer i hjernens ventrikler, og suges opp igjen av venesystemet i dura (den harde hjernehinnen). Det produseres omtrent 500 ml cerebrospinalvæske (CSF) hvert døgn, og det totale volumet er til enhver tid rundt 150 ml. Produksjonen er mer eller mindre konstant og uavhengig av trykket i hjernen. Hos enkelte pasienter kan oppsugingen av CSF være redusert på grunn av sykdom, og dette kan føre til økt volum av CFS og dermed høyere trykk i hjernen. Andre grunner til forhøyet trykk kan være traume eller hjerneblødning. For å redusere trykket i hjernen kan man operere inn et dren i sideventrikkelen i hjernen og drenere CSF. Målet med dette prosjektet er å utvikle en enkel trykkventil som kan åpne og lukke drenet automatisk som funksjon av trykket i hjernen til pasienten. En slik ventil vil kunne bidra til at intermitterende drenasje kan gjennomføres hos alle pasienter der dette er medisinsk ønskelig uten bruk av ekstra tid og ressurser for sykepleierne. Dette vil kunne heve kvaliteten på behandlingen av disse pasientene.»

 

Tittel: APOC - Automated machine learning based peri-operative monitoring of cardiac function

Prosjektleder: Gabriel Hanssen Kiss
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Produktinnovasjon

Major cardiac interventions such as bypass surgery, vascular surgery and valve related interventions are known to impact cardiac performance. As of today patient monitoring during the intervention is performed by a combination of vital signs monitoring (i.e. blood pressure, heart rate, blood oxygen saturation and occasionally cardiac output) and clinical observation by the anesthesiologist. Today's standard of care offers an incomplete monitoring of left-ventricular function during the perioperative period. Trans-esophageal echocardiography (TEE) has gained a wide-spread use during cardiac surgery, most heart valve surgeries are performed under TEE monitoring. With the introduction of 3D TEE both the anatomy and function of the left ventricle can be imaged and visualized in real-time.

Several studies have shown that TEE is useful for such purposes, however the lack of software tools and requirements for extensive user interaction have limited the adoption of TEE for monitoring purposes in the OR. A fully automatic monitoring tool will address this issue and the main goal of this project is to create a functional prototype that is usable in an OR setting.

 

Tittel: Kontinuerlig registrering av Dopplerbaserte flowsignal fra nyrearterie, uavhengig av respirasjonsbevegelser

Prosjektleder: Idar Kirkeby-Garstad
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for anestesi og intensivmedisin
Kategori: Produktinnovasjon

Akutt og kronisk nyresvikt er alvorlige tilstander med høy mortalitet, store menneskelige belastninger for pasientene og store kostnader for samfunnet. Undersøkelser av nyrens dynamiske autoregulering kan gi tidligere og mer spesifikk diagnostikk enn dagens metoder. Dette forutsetter kontinuerlig registrering av blodstrømmen i nyrearterien. Prosjektets mål er å utvikle en algoritme for slik registrering uavhengig av nyrens bevegelser med respirasjonen. Dette vil bidra til en bedret diagnostikk av akutt og kronisk nyresvikt.

 

Tittel: Utvikling av en kontaktfri pasientsensor

Prosjektleder: Ole Kristian Forstrønen Thu
Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for kirurgi
Kategori: Produktinnovasjon

Systematisk overvåkning av vitale parametere hos pasienter er i økende grad tatt i bruk ved norske sykehus. Pasientsikkerhetsprogrammet har vært en viktig pådriver bak denne utviklingen gjennom to av sine innsatsområder «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» og «Tidlig oppdagelse av sepsis». De fleste sykehus benytter nå verktøyene National Early Warning Score (NEWS) eller Modified Early Warning Score (MEWS) for tidlig identifisering av forverret tilstand hos inneliggende pasienter. For tidlig oppdagelse av sepsis benyttes ofte Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) score4. Felles for disse verktøyene står måling av pasientens respirasjonsfrekvens og utgjør henholdsvis 1 av 6(7) parametere i N(M)EWS og 1 av 3 parametere i qSOFA. Respirasjonsfrekvens skiller seg imidlertid fra øvrige vitale parametere da den oftest baserer seg på manuell måling og er utsatt for subjektiv feiltolkning eller endret respirasjonsfrekvens hos pasient under måling. Det er dokumentert at både leger og sykepleiere har utfordringer med å måle korrekt respirasjonsfrekvens med nåværende metoder.

Hensikten med dette prosjektet er å videreutvikle en eksisterende multibandradar til bruk på sengeposter med tilhørende programvare som måler respirasjonsfrekvens og;

1) Utregner N(M)EWS score for parameteren respirasjonsfrekvens og markerer endring

2) Varsler ved lav respirasjonsfrekvens ved begynnende opiatoverdosering

3) Tidlig varsler ved hjertestans

Målsettingen til prosjektet er å validere sensoren til å registrere respirasjonsfrekvens med høy sensitivitet og spesifisitet hos flere pasienter samtidig på et felles pasientrom. Videre er det en målsetting å få sensoren formelt godkjent som medisinsk utstyr i henhold til eksisterende lovgivning.

 

TJENESTEINNOVASJON

Tittel: Digital kontroll av legemiddelvolum som erstatning av manuell dobbeltkontroll

Prosjektleder: Elin Høien Bergene
Helseforetak: Sykehusapotekene i Midt-Norge
Kategori: Tjenesteinnovasjon

For å sikre at riktig legemiddel gjøres klar til pasient kreves det i dag at opptrekk og utblanding av legemidler gjennomgår en uavhengig og selvstendig kontroll av en annen sykepleier. I denne dobbeltkontrollen sjekkes det at type og mengde legemiddel som er klargjort samsvarer med det legen har ordinert til pasienten. Dessverre blir ikke alltid dobbeltkontroller utført slik de skal. I en undersøkelse som nylig er utført ved St. Olavs Hospital oppgir sykepleiere at mangel på tilgjengelig personell en viktig grunn til manglende dobbeltkontroll. Vi ønsker å fjerne den manuelle dobbeltkontrollen ved å utvikle en digital kontroll av volumet som trekkes opp i en sprøyte. Dette kan for eksempel gjøres ved at det lages et bildegjenkjennings-program. Programmet kan kjøres via et nettbrettkamera som sykepleier også kan bruke for å skanne strekkoden på legemiddelet. Legemiddelvolum vil automatisk kontrolleres og dokumenteres via den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til opptrekk av legemidler til intravenøs og oral bruk på sykehusene skjer også sprøyteopptrekk i sykehjem, i hjemmetjenesten og ved produksjon av legemidler på apotek. Da Helseplattformen skal integreres i hele regionen vil en digital kontroll av legemiddelvolum kunne benyttes på alle disse stedene.

 

Tittel: MATerVITALT

Prosjektleder: Lise Tuset Gustad
Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for medisin og rehabilitering
Kategori: Tjenesteinnovasjon

I dagens situasjon er mat og logistikk systemet for kjøkken separate prosesser fra sykepleiernes registrering av den maten pasienten spiser. I HNT er mat og logistikksystemet papirbasert. Ved St Olav og Helse Møre og Romsdal er kjøkken- og logistikksystemet elektronisk, men har fremdeles ingen kobling fra «mat til pasient» til kostholdsregistrering. Dette prosjektet vil realisere en helhetlig prosess for individuell ernæringsbehandling. Gevinstene av dette er betydelig ressurseffektivisering og bedre dokumentert kvalitet i pasientbehandlingen. Det gir en forbedret pasientopplevelse og en bedre opplevelse hos helsepersonell i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver.

 

Tittel: Fremtidens pasientrom – digital observasjon av slag og geriatriske pasienter

Prosjektleder: Therese Troset Engan
Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag, Klinikk for medisin og rehabilitering
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Fremtidens pasientrom ble etablert som et prosjekt i Helse Nord-Trøndelag delfinansiert av innovasjonsmidler fra HMN ved slutten av 2018. Målet med dette prosjektet har vært å etablere en testarena for forskning og utvikling av teknologi og nye arbeidsprosesser i sengepost. Når vi nå nærmer oss slutten av 2019 har prosjektet kommet langt på vei i gjennomføring av hovedaktivitetene i prosjektet. Den siste fasen av arbeidet med å instrumentere opp fysiske rom samt utvikle og teste IKT-arkitektur antas ferdigstilt innen utgangen av februar 2020. Neste fase i dette arbeidet vil være å teste ut teknologi på denne arenaen. Gjennom arbeidet med konkrete case hos Klinikk for medisin og rehabilitering har prosjektet besluttet å gå videre med følgende problemstilling:

- Bruk av teknologi for å effektivisere arbeidsflyt og øke pasientsikkerheten for slag og geriatriske pasienter

Det har vært gjennomført prosesskartlegging for å identifisere flaskehalser hvor teknologi vil gi stor nytteverdi i arbeidsdagen på sengepost. Og en av flaskehalsene er tiden sykepleiere bruker på manuelle målinger av vitale parametere hver dag.

 

Tittel: Pasientklagesystem - digitalt forsterka analyse og læring

Prosjektleder: Unni Arnestad
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Hensikta med prosjektet er forbetring av klagesaksprosessen gjennom digitalt forsterka analyse og læring av pasientane og brukarane sine skriftelege klager. Slik tenesteinnovasjon fordrar innsikt i dagens situasjon og innsikt i korleis prosessen ønskast optimalisert og standardisert.

Målet med prosjektet er todelt:

1. Betring av klagesaksprosessen gjennom utvikling av felles prinsipp og prosedyrar for klagesaksbehandling.

2. Forbetring av klagesaksprosessen gjennom digitalt forsterka analyse og læring av dei skriftelege pasientklagene.

Forventa gevinstar er standardisering av saksbehandling, ressurseffektivitet, betre styring, betre læring og betre pasientkommunikasjon.

 

Tittel: Digitale løsninger i hjerterehabilitering – kvalitet hele veien hjem

Prosjektleder: Eva Rice
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal, Klinikk for medisin og rehabilitering
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Pasienter med hjertesykdom som skal til rehabilitering har i dag tilbud om hjerteskole og ulike former for rehabilitering via trening enten individuelt eller i grupper. Dagens løsninger i Helse Møre og Romsdal er basert på oppmøtekontroller og tradisjonelle undervisninger som oftest er PowerPoint-basert. Det er ingen nettbaserte ressurser tilgjengelig i dagens opplegg.

Vi ser for oss å utvikle en digital plattform hvor flere deler av dagens opplegg kan ivaretas:

  • Hjerteskolen (undervisning)
  • Individualisering av trening og oppfølging (individuell tilrådning til sekundærprofylakse, dvs forebyggende tiltak)

    Prosjektet vil danne en samlet plattform som skal inneholde både hjerteskole og hjerterehabilitering, dette vil innebære at basisinnholdet i hjerteskolen ved de 4 sykehusene i HMR blir lik. Totalt sett inneholder prosjektet en tjenesteinnovasjon som vil fremme og forbedre arbeidsprosesser gjennom bruk av teknologiske løsninger til pasientens fordel.

 

Tittel: Intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus – utvikling, pilotering og evaluering av en ny tjenestemodell for samhandling med bruk av teknologi for mestring og avstandsoppfølging

Prosjektleder: Inger Stokke
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal, Klinikk for medisin og rehabilitering
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle, pilotere, implementere og evaluere en hjemmesykehus-modell til pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Denne pasientgruppen har et langt sykdomsforløp, og forskning viser at hjemmeinfusjon er trygt, klinisk effektivt, foretrukket av pasienter og ressursbesparende. Praksisnær følgeforskning gjennomføres med det formål å støtte og kvalitetssikre tjenesteinnovasjonen, og bidrar til ny kunnskap for systemutvikling og utbredelse av modellen til andre pasientgrupper og andre geografiske områder, herunder andre kommuner og sykehus/helseforetak regionalt og nasjonalt.

 

Tittel: Digital selvhjelpsverktøy ved tidlig overvekt hos barn

Prosjektleder: Bjørn Magne Jåtun
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal, Klinikk for kvinner, barn og ungdom
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Prosjektet utvikler en digital selvhjelpstjeneste til familier med overvektige barn. De fleste familier takker nei til oppmøtebasert veiledning hos helsesykepleier, noe som er uheldig da tidlig intervensjon gir mye større effekt enn senere tiltak. Et godt digitalt verktøy vil fremme familiers forståelse for drivere av barnets overvekt, og gi innsikt og motivasjon til å endre levevaner. Målet med prosjektet er å utvikle en digital selvhjelpstjeneste som understøtter livsstilsendring med fokus på kosthold, og som fremmer familiers egenmestring for å kunne ivareta egne barn ut i fra alder og vekst. Tjenesten vil i hovedsak bestå av forbedret digital applikasjon, i tillegg til utvikling av tjenesteforløp for å ivareta bruk.

 

Tittel: Virtuelle regionale polikliniske konsultasjoner – videokonsultasjoner som alternativ til lange pasientreiser i Helse Midt-Norge HF

Prosjektleder: Kathrin Enebakk
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Et av de viktigste verktøyene for å skape pasientens helsetjeneste er bruk av ny teknologi og digitalisering. Digitale løsninger gir oss muligheten til å endre tjenestene, hvordan de leveres og av hvem. Vi ønsker så langt det er mulig, at pasientene skal få behandling nærmest der de bor for å redusere reisebelastningen som mange opplever. Hensikten med innovasjonsprosjektet er å tenke helt nytt ved å etablere en virtuell poliklinikk mellom St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal, der pasienter kan gjennomføre poliklinisk kontroll ved hjelp av videokonsultasjon mellom foretakene. Prosjektet skal, ved hjelp av virksomhetsarkitektur som metode, komme frem til teknologisk og organisatorisk tilrettelegging av tjenesten. Videre skal prosjektet simulere effekter, samt evaluere om pasienter og spesialister som deltar er fornøyde med tjenesten som etableres. Innovasjonsprosjektet har videre stort potensiale som erfaringsgrunnlag mellom sykehus og pasient samt nye tjenester mot fastleger og kommuner.

 

Tittel: Bruk av erfaringskonsulenter i hiv-omsorgen

Prosjektleder: Ingrid Slørdal
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Hiv har siden tidlig 80-tallet gått fra å være en dødelig sykdom til en sykdom med tilnærmet normal livslengde. En anslår at det i verden i dag lever ca. 35 millioner mennesker med hiv og i Norge er det 4 500-5 000 som lever med diagnosen. De som i dag står på vellykket behandling anslås ikke som smittsomme. Tross denne rivende utvikling er det et paradoks at infeksjonen fremdeles for mange er assosiert med stigma og diskriminering. Psykosomatiske utfordringer gjør at mange pasienter med hiv er hyppige brukere av primær- og spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene følges i dag av spesialisthelsetjenesten med polikliniske kontroller 1-4 ganger i året (også oftere om det er behov). Innen oppfølging og behandlingen av PLHIV (people living with hiv), har det gjennom mange år, både nasjonalt og internasjonalt, vært et fokus på hvilken funksjon brukerne selv kan ha i mestringsarbeidet. Erfaringskonsulenter som en integrert del av behandlings- og omsorgsteamet på poliklinikkene vil kunne gjøre pasienten til en aktiv, engasjert og ansvarlig medspiller. Med erfaringskonsulent, også kalt likeperson mener vi en person som lever med den aktuelle sykdommen, og som har fått opplæring og jobber på individ- og systemnivå i norsk helsevesen, med veiledning og støtte til behandlerne og /eller pasientene.

 

Tittel: Klinisk innsikt og evaluering av intelligent telemedisin og virtuell kardiolog

Prosjektleder: Geir Andre Pedersen
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Infiniwell AS har blitt invitert til et samarbeid med Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital for å styrke satsingen på kunstig intelligens (AI) og telemedisin. Kunnskapen og teknologien som utvikles i dette prosjektet vil bidra til å:

  • Effektivisere arbeidet til dagens kardiologer og andre typer helsearbeidere.
  • Utvide tilbudet om diagnostisering til pasienter, blant annet som en del av telemedisin løsninger ute i distriktene, internt i eget helseforetak og eventuelt mot andre helseforetak.
  • Bli en del av Virtuelt Undersøkelsesrom (VER).

Infiniwell AS er et oppstartsselskap som spesialiserer seg på avansert tolkning av bølgeformer og andre biometriske data ved hjelp av kunstig intelligens. I første omgang fokuserer selskapet på å utvikle en AI-modell som diagnostiserer hjertepasienter basert på EKG målinger. Hensikten med prosjektet er å evaluere konseptet, og videreutvikle grunnmodellen i samarbeid med klinisk miljø på St. Olavs hospital. Vi vil se spesifikt på hvordan løsningen passer inn i kardiologers arbeidshverdag og hvordan teknologien best kan tilpasses telemedisin for å rekke ut i distriktene.

 

Tittel: Barselapplikasjon

Prosjektleder: Eva Helene Iversen
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Tjenesteinnovasjon

I samarbeid med direktoratet for e-helse/Norsk Helsenett vil Fødeavdelingen St. Olavs hospital utvikle en applikasjon som kan bidra til bedre oppfølging av mor og barn som reiser hjem kort tid etter fødsel. Applikasjonen vil bidra til mer presis og effektiv informasjonsflyt mellom helsepersonell og mor/barn/far/partner. Begge parter kan raskt komme i kontakt med hverandre, spørsmål vil bli avklart tidligere, vurderinger av behov vil bli av høyere kvalitet og behov kan dekkes raskere. Tidsbesparende, kvalitetshevende og ikke minst: det skaper mer trygghet for bruker og faglig personell. Eksempelvis kan mor/far/partner sende inn spørsmål og/eller små videosnutter som jordmor kan vurdere.

 

Tittel: Fjerndiagnostisering av hørselshemmede vha videootoskop

Prosjektleder: Ellen Jaatun
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for ØNH, kjeve og øyesykdommer
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Vi foreslår å utvikle forslag til en mer effektiv tjenestemodell for samhandling og oppgave-fordeling mellom ØNH-spesialist sentralt og audiograf og fastlege ute i distriktet ved bruk av ny teknologi som videokommunikasjon og videootoskop. Dette vil spare reisebelastning for den hørselshemmede, og det vil også effektivisere ØNH-legens arbeid, noe som vil kunne bety en betraktelig forbedring av situasjonen for hørselshemmede ute i distriktet. Det er ikke kjent at det er gjennomført lignende prosjekt i Norge, men det kan nevnes at det innenfor veterinærmedisin er vanlig praksis å benytte videootoskop.

 

Tittel: Trening av helsepersonell i gjenkjenning av kliniske kjennetegn

Prosjektleder: Erlend Thorup
Helseforetak: St. Olavs hospital, Divisjon psykisk helsevern
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital har i perioden 2012 til 2018 opplevd en økning på 25 prosent i antall nye pasienter som behandles hvert år. Økt oppmerksomhet rundt temaene psykiske lidelser og psykisk plager i samfunnet gjør at terskelen for å oppsøke hjelp fra primær- og spesialisthelsetjenesten blir lavere. Framskriving av behovet viser at denne økningen vil fortsette i årene som kommer. På kort sikt vil dette utfordre spesialisthelse- og primærhelsetjenesten med tanke på å etablere tilstrekkelig kapasitet av til å møte behovet i befolkningen. Mangel på praksisplasser er i dag en av flaskehalsene for å utdanne og trene kvalifisert helsepersonell. Mangel på kvalifisert helsepersonell er i utviklingsplanene til Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital har trukket fram som en av de store utfordringene helsevesenet står overfor de neste 10-20 årene. St. Olavs hospital divisjon psykisk helsevern har – som første helseforetak i Midt-Norge – fått innvilget deltakelse i Innovasjon Norges program for Innovasjonspartnerskap. Innovasjonspartnerskapet er en standardisert prosess som involverer behovskartlegging, markedsdialog, markedskonkurranse, utvikling og kjøp av løsning innenfor samme kontrakt. Innovasjon Norge har tildelt St. Olavs hospital divisjon psykisk helsevern totalt kr. 10 mill. Disse midlene er i hovedsak øremerket til kjøp av tjenester for utvikling av løsning i samarbeimed næringslivspartnere. Det er imidlertid sentralt at en ny løsning er faglig forankret. Divisjonen vil derfor måtte benytte store ressurser for egeninnsats og frikjøp av helsepersonell for støtte tilstrekkelig godt i dette viktige innovasjonsarbeidet. Prosjektet søker derfor innovasjonsmidler for støtte til frikjøp av helsepersonell.

 

Tittel: The In-Motion Innovation II: Home-based video recordings for remote early detection of cerebral palsy in sick newborns

Prosjektleder: Lars Adde
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for kliniske servicefunksjoner
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Cerebral palsy (CP) is the most common physical disability in childhood. CP is defined as disorders of the development of movement and posture that occur in the developing fetal or infant brain. It occurs in about 1 in 500 live birth and the majority of infants at risk of CP are diagnosed between 12 and 24 months. In Norway, a national clinical guideline recommends that infants at high-risk for adverse neurodevelopmental outcome should be admitted to a standard follow-up program in the specialist health care system. Multidisciplinary clinical teams will typically assess the child several times during the first 24 months of life for detection of CP and other neurodevelopmental conditions. The aim is to set-up an infrastructure for home-based video recordings in follow-up programs within Helse Midt-Norge. Evaluation of feasibility of remote GMA within the Health trust using helsenorge.no and Hemit ICT platforms will be performed as a part of the ongoing Helse Midt-Norge project lead by Lars Adde. The solution will make it possible for health-care personnel to prescribe the parent/family with a tool (In-Motion HomeTool) at helsenorge.no. The In-Motion HomeTool will make available instructions for parents on how to perform video recordings and send them to the GMA team at St. Olavs Hospital. This solution will work as a Proof-of-Concept for sending video files within the helsenorge.no/ Hemit infrastructure to St. Olavs Hospital and to document results in medical records and Helseplattformen.

 

Tittel: Når konsultasjonen starter hjemme

Prosjektleder: Kjersti Grønning
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Mer enn 1 million mennesker lever med en revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettplager i Norge. Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. De ulike revmatiske sykdommene kan arte seg veldig ulikt, men felles for dem alle er at en tidlig diagnose og tilrettelagt behandling sammen med livsstilsendringer kan gjøre stor forskjell for livskvaliteten til den som lever med sykdommen. Alle pasientene som skal til kontroll ved avdelingen, rapporterer data om sin sykdomstilstand (smerte, fatigue) i datasystemet GTI før konsultasjonen. Dataene brukes til å individtilpasse behandlingen, til kvalitetsforbedring på avdelingen og til forskning om pasientgruppen. Ved å la pasienten rapportere hjemme før ankomst til sykehuset kan pasienten svare på de ulike spørsmålene i fred og ro, uten å bli stresset for at man lager kø på avdelingen som igjen kan medføre forsinkelser i poliklinikken.

 

Tittel: e-HelP (e-Helse i Pasientforløp)

Prosjektleder: Sigmund Ø. Gismervik
Helseforetak: St. Olavs hospital, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Pasienter med muskelskjelettplager som henvises spesialisthelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse problemstillinger hvor muskelskjelettplager, psykisk helse, arbeidsforhold, økonomi, personlige og sosiale forhold henger tett sammen. I en publisert studie fra Tverrfaglig poliklinikk fant vi at 41% av sykmeldte pasienter som henvises for smertetilstander i rygg og/eller nakke skårer høyt på psykologisk symptombelastning og ved innvilgelse av uføretrygd er ca. 40% registrert med en psykisk diagnose. Når det gjelder tillegg av psykiske helseplager, blir dette som oftest avdekket først etter at pasienten er kommet til vurdering og behandling ved Tverrfaglig poliklinikk. Det er en utfordring at behandlingskapasiteten og organisasjonsstrukturen i spesialisthelsetjenesten medfører at kun de alvorligste psykiske lidelsene kan prioriteres for behandling. Det er imidlertid godt dokumentert at støttet selvhjelp for vanlige psykiske plager kan være tilnærmet like effektivt som kortvarig psykoterapi. Det eksisterer allerede noen e-helse verktøy innenfor psykiatrien som er under utprøving, men disse verktøyene er i liten grad tilpasset vår pasientgruppe. For å utvikle et slikt verktøy er det i dette innovasjonsprosjektet opprettet et samarbeid med Superego AS3 som har målsetting om å utvikle 'varm teknologi' ved å kombinere psykologi med nyskapende teknologi.

 

Tittel: Inneklima, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø på operasjonsstua

Prosjektleder: Frode Manstad-Hulaas
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Tjenesteinnovasjon

I operasjonsstuer med omrøringsventilasjon kan det bli veldig varmt, noe som fører til vanskelige arbeidsforhold. Dette påvirker luftkvaliteten og ventilasjonen på operasjonsstua. Det er viktig at pasienten holdes varm under en operasjon, og derfor blir romtemperaturen skrudd opp, samtidig som det blir brukt et apparat med varmlufts-dyne for å holde pasienten varm. Denne avgir også varme til omgivelsene, sammen med diverse andre varmekilder som operasjonslamper. Operatørene har på seg tre lag med klær, innerst vanlig operasjonstøy, deretter blybeskyttelse og tilslutt steril bekleding ytterst. En operatør fortalte at han engang hadde stått slik i åtte timer under en krevende operasjon. Tilslutt ble det vanskelig å puste i tung luft, samt at brillene begynte å dugge. Dårlig luftkvalitet og økt kroppstemperatur hos helsepersonell på operasjonsstuen kan gå utover konsentrasjonen og dermed pasientsikkerheten. Dette prosjektet går ut på å finne en systemisk metode som gjør at man kan senke temperaturen på operasjonsstuen til et komfortabelt nivå for operatørene, og samtidig holde pasienten varm. Samtidig skal luftfuktigheten holde et visst nivå. Det er ikke gunstig at lufta blir for tørr, slik tendensene har vært fram til nå.

 

Tittel: Beslutningsstøtte for lungekreftdiagnostikk

Prosjektleder: Håkon Olav Leira
Helseforetak: St. Olavs hospital
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Helsemyndighetene har gjennom «Pakkeforløp for lungekreft» definert standardkrav til utredning, behandling og forløpstider fra henvisning til behandlingsstart i lungekreftutredningen. Medisinsk teknologiske losninger kan forbedre alle trinn i pasientforløpet. Presis diagnose, stadie-inndeling og behandling er avgjørende for kvalitet og suksess, reduserer behov for gjentatte undersøkelser og sparer tid. Vårt forskningsfokus er teknologiske nyvinninger med stor praktisk, klinisk nytteverdi. Lungekreftutredning innebærer multimodal bildediagnostikk (CT, MR, PET-CT), avansert tolkning og oftest endoskopisk bildeveiledet prøvetaking, og krever 1) datalagring (bruk og gjenbruk), 2) analyse (feks ved diagnostikk og moter i multidisiplinære team (MDT)) og 3) visualisering i egnet brukergrensesnitt (bildeveiledet diagnostikk og pasientinformasjon). Alle trinn leder mot sikker diagnose og klinisk beslutning.

Prosjektets mål er å utvikle, integrere og implementere et nytt medisinsk-teknisk verktøy for bildelagring-, analyse- og beslutningsstøtte i pasientforløp ved lungekreft. Verktøyet skal tilrettelegge for en pasientspesifikk utrednings- og behandlingsplan via radiologiske undersøkelser, invasive prosedyrer og til MDT- møtet hvor behandling planlegges. Beslutningsstøtteverktøyet skal kunne tilpasses som en applikasjon i Helseplattformen på sikt, dvs. et grensesnitt (API mot Helseplattformen) vil lages i en senere fase av prosjektet


Tittel: Behandling av hepatitt C hos injiserende rusbrukere i Trondheim kommune

Prosjektleder: Raisa Hannula
Helseforetak: St. Olavs hospital, Medisinsk klinikk
Kategori: Tjenesteinnovasjon

Kronisk hepatitt C-virus (HCV) -infeksjon er et globalt helseproblem. Det anslås at 71 millioner mennesker har kronisk HCV og årlig dør 350 000 - 500 000 som følge av sykdommen. I Norge er den største risikogruppen for hepatitt C-smitte injiserende rusmiddelbrukere som blir smittet via blod ved deling av brukerutstyr. Etter eksponering for smitte vil ca 30% bli kvitt infeksjonen uten behandling, mens de resterende 70% vil få en kronisk infeksjon med 20-30% risiko for komplikasjoner som leverkreft og levercirrhose med leversvikt, med påfølgende død. Mange av pasientene er i regelmessig kontakt med helse- og overdoseteamet, således er disse personene i kontakt med sykepleiere i kommunen. Teamet registrerer behandling og observasjoner digitalt, det skal etableres et felles plattform der spesialistene kobler seg til, for fortløpende kontakt med primærhelsetjenesten. Med vår løsning skal pasientene som nå står uten behandlingstilbud, bli vurdert for behandling. Vår studiesykepleier og sykepleier fra kommunen vil samarbeide om oppfølging av pasienten tett der han/hun oppholder seg. Behov for oppmøte på sykehuset blir da redusert til et minimum.