Korona-millioner fordelt

Helse Møre og Romsdal HF tildeles 72 millioner kroner i øremerkede midler til oppgradering av sykehusbygg og tilrettelegging for medisinsk teknologi og digitale løsninger i sykehus. Også helseforetakenes basisramme økes som følge av ekstra korona-millioner.

Foto: Illustasjonsfoto Colourbox
I forbindelse med koronapandemien har Regjeringen lagt fram en rekke tiltakspakker. Helse Midt-Norge RHF tilføres 72 millioner kroner knyttet til vedlikehold og sysselsettingstiltak. Etter vedtak i det regionale styret er det avklart at Helse Møre og Romsdal HF prioriteres i denne omgang. Tiltak ved Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF vil bli vurdert dersom det kommer flere tiltakspakker.

Tiltakene som prioriteres er vedlikeholdsprosjekter som skaper stor grad av sysselsetting samtidig som det gir økt pasienttilfredshet.
Følgende prosjekter kan starte opp umiddelbart og Helse Møre og Romsdal HF vil prioritere blant disse prosjektene:


  • Tilpasse areal til økt poliklinisk drift i Ålesund og Volda.
  • Ålesund sjukehus har åtte atrier som er åpne uteområder innenfor sykehuskroppen.
    Det er et prekært behov for å skifte tekkingen av disse arealene ettersom det er stor fare for vannlekkasje mot underliggende etasje. Atriene er ikke rehabilitert tidligere og er fra 1971.
  • Maling/generelt vedlikehold av Ålesund sjukehus og tilhørende bygningsmasse samt Volda sjukehus.
  • Helseforetaket kjøpte den tidligere Hjelpemiddelsentralen fra Statsbygg i 2019 som ligger på sykehusområdet. Ved å samle habiliteringstjenesten i Ålesund i dette bygget, vil de kunne tilby bedre og mer funksjonelle lokale både til pasienter og ansatte.
  • Renovere nettverksinfrastruktur og øke kapasitet. Dagens svakstrøm er fra 1971 da sykehuset ble bygd og dette må oppgraderes som følge av innføring av Helseplattformen.

Økt basisbevilgning

Som følge av koronapandemien er det i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) lagt opp til å øke basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med til sammen 5,5 mrd. kroner og en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften for tredje termin.

Helse Midt-Norge sin andel av den økte basisrammen i RNB som følge av virusutbruddet er 790 millioner kroner. I tillegg kommer effekt av redusert arbeidsgiveravgift.

Det er lagt opp til ekstra studieplasser innenfor ulike helsefag til universitet og høyskoler. Det er også satt i gang et regionalt og nasjonalt arbeid for å digitalisere en så stor del som mulig av kursporteføljen innenfor LIS. Tiltakene skal prioriteres innenfor den økte basisrammen.

Økningen i basisramme fordeles i tråd med inntektsmodellen i Helse Midt-Norge. Det betyr 357 millioner kroner til St. Olavs hospital HF, 259 millioner kroner til Helse Møre og Romsdal HF og 142 millioner kroner til Helse Nord-Trøndelag HF. Usikkerhet rundt omfanget av økonomiske konsekvenser av virusutbruddet gjør at det settes av 32 millioner kroner på regionalt helseforetak til dekning av merkostnader og tiltak som følge av koronapandemien.