Innfører tre nye legemidler

Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.

​Imipenem/cilastatin/relebactam (Recarbrio) innføres som et siste alternativ til behandling av infeksjoner forårsaket av aerobe gram-negative organismer hos voksne med begrensede behandlingsalternativer.

Olaparib (Lynparza) innføres som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med avansert (FIGO stadium III og IV) BRCA1/2-mutert (kimbanen og/eller somatisk) høygradig kreft i eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Turoktokog alfa pegol (Esperoct) innføres til behandling og profylakse hos pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre (i henhold til markedsføringstillatelse).

Les mer om beslutningene på nyemetoder.no