Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft

Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt ble syv nye metoder besluttet i møtet mandag 30. mars.

Kvinne i rekvonvalesens etter cellegiftbehandling.

​Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel kan innføres til behandling av voksne pasienter med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk lik eller større enn én prosent, og som ikke tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom.

Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft til pasienter med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Du kan lese hele saken på nettsidene til nyemetoder.no her