IKT-sikkerhet på dagsorden

IKT-sikkerhet settes de neste ukene på dagsorden i foretaksstyrene i Helse Midt-Norge. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å trygge IKT-systemene og i høst er arbeidet med informasjonssikkerhet intensivert ved helseforetakene i Midt-Norge.

Illustrasjonsbilde over datasikkerhet
- Oktober var nasjonal IKT-sikkerhetsmåned og vi har hatt flere tiltak for å øke bevisstheten rundt sikkerhet og brukeradferd. Orienteringen vi nå ønsker å gi styrene er et ledd i arbeidet med å styrke sikkerhetskultur og hvordan vi håndterer trusler i en stadig mer digitalisert helsetjeneste, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Orienteringssaken er unntatt offentlighet fordi IKT-systemene er vitale for drift av helsetjenesten og ivaretakelse av personvern. Styrene må ha forståelse for hvordan sårbarhet og risiko blir forvaltet av virksomhetene. Regionen har gjennom Helse Midt-Norge IT bygget opp en profesjonell organisasjon for å utvikle og drifte IT-løsninger på en tryggest mulig måte. Dette innebærer kontinuerlig overvåking og håndtering av trusler. Helseforetakene er våre databehandleransvarlige enheter og er derfor involvert i risiko- og sårbarhetsvurderinger og når det er nødvendig å iverksette tiltak.