Høring - metodevurdering om organdonasjon

Fullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes" er lagt ut til åpen høring. Høringsfrist er 15. april 2020.

Illustrasjon av hjerter
Beslutningsforum for nye metoder har konkludert med at alle kan gi innspill i høringen, selv om det sendes egne invitasjoner til blant annet pasientorganisasjoner og fagorganisasjoner. Etter høringsfristen vil saken håndteres videre i Nye metoder. 

Metodevurderingen reiser flere naturlige problemstillinger fordi det i spørsmål om liv og død vil være ulike syn. Det er for eksempel viktig at klinikere og andre som står i krevende situasjoner er trygge på metodene som brukes og at de har et avklart forhold til dem.