Utredning om helseforetaksstruktur i Trøndelag:

Fusjon eller forsterket samarbeid – hva er best for pasientene?

Hvilke konsekvenser har en fusjon mellom St. Olav hospital og Helse Nord-Trøndelag? Kan en oppnå de samme fordelene gjennom samarbeid?

Møte

Prosjektgruppa som jobber med utredning om felles foretaksstruktur i Trøndelag hadde sitt andre møte denne uka. Alle foto: Helse Midt-Norge RHF

Det er to av spørsmålene deltakerne i prosjektgruppa som jobber med utredning av helseforetaksstruktur i Trøndelag har stilt seg denne uka.

Tirsdag og onsdag ble den andre av i alt fire planlagte samlinger i 2020 arrangert. Tema var blant annet forskning og innovasjon, økt kvalitet i pasienttilbudet i Trøndelag og en nærmere kikk på hva forskningen sier om fusjoner av helseforetak.

Prosjektgruppas oppgave er å veie fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag.

Fokus på pasientene og helheten

Tom Christian Martinsen, klinikksjef ved Medisinsk klinikk og snart viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital, mener utfordringen nå er å få oversikt over hvilke konsekvenser en fusjon kan ha. For alle helseforetakene i regionen og deres samarbeidspartnere – men aller mest for pasientene i Midt-Norge.

Tom Christian Martinsen

Tom Christian Martinsen, klinikksjef ved Medisinsk klinikk og snart viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital.

- Det bør være høyest mulig konkretisering med tanke på hva man skal oppnå med en sammenslåing. Fordeler kan være at man oppnår bedre ressursutnyttelse, mindre uønsket variasjon og mer likeverdige tilbud til pasientene. Dette vet vi jo ikke sikkert, og det er noe av det vi diskuterer i denne utredningen, sier Martinsen.

Argumenter mot sammenslåing kan være at det blir en stor og kompleks organisasjon med mange sykehus og store avstander. Det diskuteres også, sier han.

- Om en sammenslåing er positivt for den regionale universitetsfunksjonen St. Olavs hospital utgjør, er også viktig å vurdere.

- Jeg har bevisst gått inn i dette uten å ha bestemt meg på forhånd. Nå diskuterer vi bredt og grundig fordeler og ulemper, og jeg har inntrykk av at alle gjør det de kan for å ha fokus på helheten og pasientene. Om det går an å oppnå mange av fordelene med økt samarbeid i stedet for sammenslåing, er også noe som diskuteres, sier Martinsen.

Viktigst at vi får hjelp

Leder i Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag, Olav Malmo, tror den største utfordringen med en eventuell fusjon vil være å få én felles kultur i begge helseforetakene, med en lokal stedlig ledelse.

Olav Malmo

Olav Malmo, Leder i Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.

- Ut fra et brukerperspektiv er det bare én ting som er viktig: at vi får hjelp. Og den dagen vi trenger hjelp, er det det samme hvem som tilbyr den, så lenge man får den og den er god, sier Malmo.

Som bruker benytter han seg selv både av St. Olav, og sykehusene i Levanger og Namsos. Han ser ikke avstand som en utfordring, så lenge man får samlet kulturen.

- Men en utfordring i mitt virke som brukermedvirker, er at et sammenslått helseforetak blir veldig stort å forholde seg til. I et lite helseforetak som Helse Nord-Trøndelag kjenner man de fleste, sier Malmo.

En fordel han ser med fusjon er en forsterking av fagmiljøene.

- Helse Nord-Trøndelag er veldig gode, men fagmiljøene blir mer og mer spesialiserte. Som universitetssykehus ligger St. Olav i front. Jeg opplever ikke at det er noen terskler mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olav i dag. Men hvis det ikke blir en sammenslåing, blir det uansett viktig å forplikte og forsterke det samarbeidet som eksisterer allerede i dag.

Et fagmiljø som spiller hverandre gode

- At alle er omforent om hvilken retning vi skal jobbe, og å klare å ivareta både lokalt og regionalt ansvar til det beste for brukerne – det ser jeg for meg kan bli en utfordring, sier Ranveig Rotmo, faggruppeleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet.

Ranveig Rotmo

Ranveig Rotmo, faggruppeleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet.

En av fordelene, mener Rotmo, er at det vil bli et større fagmiljø som kan spille hverandre gode.

- Et enda større fagmiljø kan bedrive forskning som i enda større grad løfter kvaliteten på tjenestene. Men det ville blitt viktig å sikre at alle pasienter får en reell medvirkningsmulighet, og å klare å ivareta alle ansatte i en så stor organisasjon. Da må en ha rett fokus og sørge for at alle er med på laget, sier hun.

Rotmo skryter av arbeidsformen til prosjektgruppa.

- Jeg synes dette er en god og interessant måte å jobbe på, med høyt engasjement. Det er fint å bli kjent på tvers av områdene og med de ulike utfordringene man har. Det gir et godt utgangspunkt uansett hvilken løsning man kommer fram til.

Beholde fagfolk i klinikkene

Klinikkleder for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag, Randi Brenne Dreier, mener det er viktig at Helse Nord-Trøndelag greier å rekruttere og ikke minst beholde fagfolk i klinikkene. Det er en utfordring også i dag.

Randi Brenne Dreier

Randi Brenne Dreier, linikkleder for kvinne, barn og familie i Helse Nord-Trøndelag.

- Samtidig er det åpenbare stordriftsfordeler med en sammenslåing. Det er kanskje lettere å fange opp de gode forskertalentene i et lite foretak der det er lav terskel for å komme opp med ideer, som faktisk blir fulgt opp. Men sammen med NTNU vil vi få et mer robust fagmiljø, sier Brenne Dreier.

Hun er også opptatt av at klinikkene får beholde ordningen de har i dag der de får tilbake midler for forskningsvirksomheten sin.

- Til syvende og sist handler dette om ledelse, om å være bevisst oppgavene vi har i helseforetakene, og å klare å heve blikket over driftsutfordringene. Det er noe vi har klart i Helse-Nord-Trøndelag.

God forankring, positiv energi

- En av de største utfordringene er å få etablert en ny struktur for å få alle gevinstene ut av en eventuell sammenslåing, sier Ole Tronstad, assisterende fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

Ole Tronstad

Ole Tronstad, assisterende fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

Han mener helseforetakene har noen felles utfordringer, og at en eventuell fusjon fordrer at det skapes en ny kultur. De positive effektene en sammenslåing kan gi kommer ikke av seg selv.

- Det er en fordel om man klarer å utnytte stordriftsfordelene og skape god samhandling mellom miljøene. Hvis man går for en fusjon må den være godt forankret og ha en positiv energi. Hvis det er store motforestillinger i sterke miljø, er det vanskelig å lykkes, sier Tronstad.

- Akkurat nå veier vi for og imot. Det er gode argumenter for begge deler, og vi er langt unna en konklusjon. Det er viktig å holde diskusjonen åpen.

Prosjektgruppa skal ha to møter til i løpet av året, i oktober og desember, før det skal sammenfattes en rapport fra arbeidet i desember 2020 som prosjektgruppa kan stille seg bak.

Utredningen sendes til blant andre brukerutvalg og arbeidstakerorganisasjoner for uttalelser tidlig neste år. Etter styrebehandling må styrets konklusjoner og anbefalinger ut på høring.

Bjarte Reve fra Considium er ekstern prosjektleder for arbeidet.

Les mer om utredningen og prosjektgruppas arbeid på vår informasjonsside