Forslag til høring om inntektsfordeling

22. oktober behandler styret for Helse Midt-Norge RHF forslag til høring av modellen for inntektsfordeling mellom helseforetakene i Midt-Norge. Saksframstilling og forslag er nå lagt fram og gjort tilgjengelig på nett.

- Forslaget til høringsprosess ivaretar styringsgruppens anbefaling om å høre de berørte helseforetakene i regionen og legger til rette for en åpen digital høring som gir alle mulighet til å komme med innspill. En åpen høring anbefales fordi det har vært stort engasjement og oppmerksomhet rundt arbeidet, sier adm.dir. Stig Slørdahl.

Helseforetakene i regionen har vært sterkt involvert i arbeidet med forslaget som nå sendes på høring. En styringsgruppe med bl.a. deltakelse fra toppledelsen fra regionens helseforetak har sluttet seg til utredningen av justert modell for inntektsfordeling og har konkludert med at det bør innføres et regionsykehustilskudd samt utformes en gjensidig forpliktende avtale knyttet til gjestepasienter. Det vil kunne være ulike oppfatninger på innretningen av disse elementene og implementeringsperiode. For å sikre en åpen prosess og for å få et best mulig grunnlag for en beslutning i styret for Helse Midt-Norge RHF, er det ønskelig at helseforetakene behandler og forankrer sine høringsinnspill i form av styrebehandling, heter det i saksframlegget.

Administrerende direktør har i sitt framlegg gitt en utdyping og begrunnelse for de elementene som helseforetakene blir bedt om å legge vekt på i sin vurdering av forslaget og innføring av justert modell:

Spesialisthelsetjenesten har både aktivitetsbaserte inntekter og en årlig basisramme. Forslaget om justert inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Midt-Norge (HMN) legger opp til å benytte prinsippene og indeksene som brukes i modellen for fordeling mellom helseregionene (Magnussen2-utvalget) mest mulig uendret. Modellen brukes til å fordele basisrammer til helseforetakene og modellen anvendt på HMN gir at 98,6 prosent av dette er knyttet til beregnet behov for helsetjenester ut fra folketall, alderssammensetning mv. De resterende (1,4 prosent) fordeles ut fra beregnet og historisk kostnadsnivå. Kostnadsindeksene skal fange opp helseforetakenes kostnadsulemper.

St. Olavs hospital (St. Olav) er vårt universitetssykehus og ivaretar regionsykehusfunksjoner for befolkningen i hele landsdelen. Denne type funksjoner er forsøkt ivaretatt i kostnadsindeksen i modellen nasjonalt, men vurderes av arbeidsgruppen ikke å «treffe» tilstrekkelig godt når modellen benyttes til intern fordeling mellom helseforetakene i HMN. I den nasjonale modellen anslås forventet kostnadsnivå å være tilnærmet likt for alle de tre helseforetakene. Vurderingen er at dette ikke i tilstrekkelig grad reflekterer de merkostnader St. Olav har som regionsykehus. St. Olav er regionens avanserte traumesykehus og regionens universitetssykehus som krever et langt bredere medisinsk behandlingstilbud og forskningsaktivitet enn det som tilligger andre helseforetak i regionen. Dette innebærer funksjoner som bl. a. hjertekirurgi og nevrokirurgi og mange andre tilbud som vi har bare ett sted i vår region. St. Olav er lokalsykehus for rundt 330 000 innbyggere, men regionsykehus for rundt 730 000 innbyggere. Regionsykehusfunksjonen skal sikre at befolkningen får best mulig avansert behandling når det trengs, og at regionen kan rekruttere og utdanne spesialister for å ivareta faglige spissfunksjoner. Innretning av regionsykehustilskuddet må sees i sammenheng med øvrig finansiering utenfor inntektsfordelingsmodellen.

• Gjennom høringen ønsker HMN RHF å få innspill på fastsetting av kostnadsindeks og hvor stort et regionsykehustilskudd bør være.

I den nye oppgjørsordningen mellom RHF-ene gjøres det gjeldende et prinsipp for somatisk behandling om at det helseforetaket som behandler pasienten får samme kostnadsdekning for gjestepasienter som for pasienter fra eget opptaksområde. I dagens modell for internt gjestepasientoppgjør i somatisk sektor i HMN benyttes 100 prosent ISF-refusjon for netto DRG-poeng til St. Olav. Dette gir en betydelig lavere kostnadsdekning for St. Olav for gjestepasienter enn for pasienter fra eget opptaksområde. I HMN er det også et internt gjestepasientoppgjør for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert behandling for ruslidelser (TSB). Dette foreslås videreført i ny inntektsfordelingsmodell.

Oppgjør for interne gjestepasienter baserer seg på netto gjestepasientstrømmer for to år tilbake i tid i alle sektorer. For PHV og TSB er prisen basert på enhetskostnader på landsbasis. For somatikk foreslås at prisen baseres på kostnadsnivået i behandlende HF.  Forslaget vil med andre ord gi økte inntekter for St. Olav, men samtidig skal det etableres et gjensidig forpliktende samarbeid mellom helseforetakene i regionen for at lokalsykehuspasienter i HMN helst skal behandles på sitt lokalsykehus og det skal utformes konkrete mål for dette. Det er viktig for både Helse Møre og Romsdal (HMR) og Helse Nord-Trøndelag (HNT) at lokalsykehuspasienter i størst mulig grad behandles i eget helseforetak for å sikre bærekraftige fagmiljø, og for St. Olav å sikre kapasitet til de gjestepasientene som skal og må behandles der.

• Gjennom høringen ønsker HMN RHF å få innspill på hvordan ordningen for gjestepasienter skal utformes.

Nå er det foreslått at ny inntektsmodell for regionale helseforetak fullt ut skal tre i kraft fra og med 2022. Den nasjonale modellen er foreslått innført over 2 år, men den nasjonale modellen gir relativt sett mindre omfordeling mellom RHF-ene enn det som det kan ligge an til mellom HF-ene i HMN. Da helseregionen innførte ny behovsbasert inntektsfordelingsmodell i 2012 ble innføringen gjort over 4 år.

• Gjennom høringen ønsker HMN RHF å få innspill på over hvor mange år den nye finansieringsmodellen skal innføres, dvs. implementeringsperioden.

Saksframlegg for styret i Helse Midt-Norge RHF finner du i vår styreadministrasjon - her ligger også forslaget til høringsdokument.

Vi har også opprettet en egen tema-side – her vil det bl.a. bli gitt informasjon om høringsprosess og innkomne uttalelser etter hvert.

Planen er at styret for Helse Midt-Norge RHF skal ta stilling til forslag om justering av modell for inntektsfordeling i sitt møte 17. desember 2020.

Fant du det du lette etter?