Foretaksmøte om nye korona-tiltak

Fredag ble det avholdt foretaksmøter for de regionale helseforetakene. Protokollen inneholder flere oppdrag og nye tiltak knyttet til pandemien med smitte av koronavirus (covid-19).

​Her er hovedelementene i oppdraget til Helse Midt-Norge RHF:

Opptrapping av aktivitet

Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter har det vært nødvendig å ta ned elektiv virksomhet ved sykehusene i Norge. Aktivitet har videre vært tatt ned av smittevernhensyn og dette har blitt forsterket av sykdom og karantene hos de ansatte, og også av at pasienter har avlyst avtalte timer. Ut fra dagens situasjon er det framover grunnlag for en gradvis opptrapping av planlagt pasientbehandling ved helseforetakene.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.
- starte opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene.

Private tjenesteleverandører

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- utnytte kapasiteten hos private avtalespesialister, private med avtale med de regionale helseforetakene og private som har godkjenning gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen så langt det er hensiktsmessig.
- gå i dialog med private aktører som har avtaler med de regionale helseforetakene og med avtalespesialistene for å finne fram til løsninger som sikrer at virksomhetene ikke må legges ned. Tiltak må sees i sammenheng med de nasjonale økonomiske støtteordningene som er etablert og de regionale helseforetakene må samarbeide med sikte på å finne en mest mulig lik tilnærming.

Samarbeid med kommunene

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å påse at helseforetakene:
- styrker sitt samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-epidemien, herunder legger til rette for faste møtepunkter.
- så langt som mulig innretter samarbeidet i tråd med prinsippene for innføring av helsefellesskap.

Digitale tjenester

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:
- ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig.
- melde inn til Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan iverksettes. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, praktisk veiledning og nasjonale e-helsetiltak.
- legge til rette for at Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF kan pilotere løsningen med videooverføring mellom AMK- og legevaktsentraler og de som ringer nødmeldetjenestene, samt bidra til å gjennomføre en evaluering av pilotperioden som grunnlag for beslutning om eventuell videreføring.

Gjennomføring av utdanningsløp

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge til rette for at helseforetakene samarbeider med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer skal vurderes.

Økt omfang av testing

De regionale helseforetakenes arbeid med økt testkapasitet skal skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De regionale helseforetakene skal samarbeide om anskaffelser av testutstyr og prøvetakingsutstyr. Helse Sør-Øst RHF koordinerer felles innkjøp.

Målet er å utvide kapasiteten nasjonalt til opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre oppskalering også etter dette. Ansvaret for prøvetaking ligger i kommunene. Det kan imidlertid være behov for bistand fra helseforetakene i en overgangsfase med ekstra høy aktivitet. Mer omfattende testing krever økt tilgang på testutstyr og prøvetakingsutstyr. Mangel på reagens har så langt vært en begrensende faktor. Det skal derfor legges vekt på alternative testmetoder.

Her kan du lese foretaksprotokollen for Helse Midt-Norge RHF i sin helhet.

Fant du det du lette etter?