Flere overlever lungekreft og brystkreft

Flere overlever lungekreft og brystkreft, og alle de regionale helseforetakene nådde målet om tid for gjennomføring av pakkeforløp kreft. For Helse Midt-Norge er det mange positive trender.

Bilde av fire leger med maske
Foto: Colourbox

Det viser tallene for andre tertial 2020 når Helsedirektoratet i dag oppdaterer 103 av 174 nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten.

LES OGSÅ: Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) på Helsedirektoratets sider

Overlevelsen for pasienter som får lungekreft blir stadig bedre, og er nær doblet på ti år. Estimert fem års relativ overlevelse for kvinner som ble diagnostisert med lungekreft i 2019 er 29,2 prosent på landsbasis. Den har økt fra 15,5 prosent i 2009. Tilsvarende tall for menn er 22,8 prosent i 2019 og 11,5 prosent i 2009. Målsettingen for denne indikatoren er at overlevelsen skal være mer enn 25 prosent for begge kjønn.

-Dette er en gledelig utvikling og motivasjon til å fortette det gode arbeidet som gjøres, slik at vi kan øke overlevelsen også innenfor andre kreftformer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Flere enn før overlever også brystkreft. Det er estimert at 92 prosent av de som ble diagnostisert med brystkreft i 2019 fortsatt vil leve når det har gått fem år. Overlevelsen har økt de siste årene fra 88 prosent i 2009.

Positive trender for Helse Midt-Norge

For Helse Midt-Norges (HMN) del er det mange positive trender å merke seg. Blant annet viser oversikten at HMN ligger lavest i landet når det kommer til andel fristbrudd for ventende pasienter i somatikk med rett til helsehjelp: 4,5 prosent mot et landsgjennomsnitt på 9,1 prosent.

Andre positive funn fra Helse Midt-Norge:

  • Med 73,5 prosent ligger HMN foran måltallet på 70 prosent i pakkeforløp for 26 ulike typer organspesifikke kreftformer.
  • HMN høyest i landet på andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne.
  • Relativ lav og synkende trend når det kommer til barnediabetes og andel pasienter med type 1 diabetes med pesisterende mikroalbuminuri ved årskontrollscreening av urin.
  • HMN lavest i landet når det kommer til epikrisetid somatikk innen én dag (men økning)

Når det gjelder forekomst av infeksjoner på sykehus har trenden vært synkende siden 2017, men HMN er likevel regionen med størst forekomst: 3,8 prosent mot landsgjennomsnittet på 2,7 prosent. Her ligger St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag høyere enn Helse Møre og Romsdal.

HMN er også regionen med lavest måloppnåelse når det kommer til trombolysebehandling ved hjerneinfarkt innen 40 minutter.

Pakkeforløp kreft

Alle de regionale helseforetakene nådde i andre tertial målsettingen om at andel pakkeforløp kreft gjennomført innenfor standard forløpstid skal være minst 70 prosent. To av de regionale helseforetakene nådde ikke målet om at 70 prosent av nye kreftpasienter skal inn i et pakkeforløp.

Bruk av tvang

Flere voksne legges inn med tvang i andre tertial 2020 sammenlignet med både første tertial 2020 og samme periode i fjor. Antall tvangsinnleggelser av voksne økte i første tertial og det fortsetter å øke i andre tertial. Mens det i første tertial var registrert 2837 tvangsinnleggelser, var det i andre tertial 2919. Det er også flere tvangsinnleggelser enn samme periode i fjor, da det var 2783 tvangsinnleggelser av voksne.

Korridorpasienter fortsatt redusert

Tallet på pasienter i sykehus som ligger på korridor fortsetter å gå ned i andre tertial 2020. Det var da registrert 6 888 korridorpasienter, mens det i første tertial var 10 337. Også sammenlignet med andre tertial 2019 var det betydelig færre korridorpasienter.

Målet er at det ikke skal være noen korridorpasienter i det hele tatt.

Pasientene stort sett fornøyd med sykehusoppholdet

De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer med norske sykehus. Undersøkelsen viser at de fleste pasientene i stor eller svært stor grad er tilfreds med pleien og behandlingen ved sykehusene, men 12 prosent svarer at de i noen eller liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfreds.

På nasjonalt nivå er det indikatorene Pårørende, Pleiepersonalet og Legene som har fått de høyeste skårene. De laveste skårene har Utskrivning og Samhandling.

LES OGSÅ: Helsedirektoratets sak om kvalitetsindikatorene

Les mer om kvalitet i Helse Midt-Norge her