Evaluerer medisinfrie tilbud i fersk brukerrapport

Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) har snakket med 33 pasienter i legemiddelfri behandling om deres erfaringer. Rapporten oppsummerer et fire år langt arbeid med innsamling av informasjon, intervjuer og analyse.

Bilde av rapporten
Faksimile

Debatten rundt behandlingstilbud i psykisk helsevern har gått i årevis. Hjelper medisinene folk å bli bedre, eller demper de bare symptomene? Finnes det andre behandlinger som kan fungere like bra, eller bedre? Er en medisinfri behandling trygg?

I 2016 og 2017 ble det innført flere plasser øremerket medisinfri behandling i psykisk helsevern. Et medisinfritt tilbud innebærer hjelp til å mestre psykiske helseutfordringer uten at medisiner (psykofarmaka) er hovedstrategien.

Høsten 2016 fikk Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) i oppdrag å samle inn fakta om de nye tilbudene, og evaluere hvordan de fungerer for brukerne.

Mellom høsten 2018 og vinteren 2020 snakket KBT med totalt 33 pasienter om deres erfaringer med de medisinfrie tilbudene. Gjennom kvalitative intervju fikk de innblikk i hvordan pasientene har opplevd det nye tilbudet i de fire helseregionene

Det har nå resultert i rapporten «Legemiddelfri behandling – mitt liv, mitt valg!».

Les hele rapporten her

To hovedfunn

Dagfinn Bjørgen, Daglig leder i KBT, sier evalueringen viser at tilbudet er etterlengtet.

- To hovedfunn er at de som er organisert tilbudet i egne enheter gjør det bedre på at de er mer tydelig på hva slags type behandlingsstrategi man har å tilby. Og at det er tydeligere for brukerne at man kan velge det, sier Bjørgen.

- Det andre hovedfunnet er at det er vanskelig for pasientene å få innfridd sin rett til å velge fordi det er skepsis i systemet til at dette kan fungere.

Flere av de som ble intervjuet var fornøyd med den medisinfrie behandlingen de fikk. Aktiviteter som kunst- og musikkterapi og recoveryverksted ble trukket fram som positive. Andre opplevde å bli møtt av skepsis i systemet før de fikk plass på et medisinfritt tilbud.

Et mer overraskende funn er at enkelte pasienter var blitt plassert på et medisinfritt tilbud uten at de visste om det selv – fordi deres behandler hadde ment det var riktig for dem. Det kan tyde på at holdningene til de som jobber i helsevesenet kan påvirke hvem som får sjansen til å bruke medisinfrie tilbud, og at den som henviser pasienter blir en portvakt, mener Bjørgen.

Mangelfull informasjon og kunnskap ulike steder i systemet gjorde at flere pasienter også slet med å orientere seg om sine rettigheter. I rapporten anbefaler KBT å legge til rette for fellesskap og gruppeaktiviteter.

Andre funn

I rapporten kan du lese om pasientenes refleksjoner rundt blant annet:

  • Hjelp til å trappe ned på medisiner
  • Utfordringer med dagtilbud
  • Behov for oppfølging
  • Pasientenes medvirkning
  • Tvang

KBT kommer også med en rekke anbefalinger for de legemiddelfrie tilbudene, med spesielt fokus på pasientenes rettigheter, organisering og innhold i tilbudene.

- Vi ser at det er en kulturendring på gang. Tilbudene trenger lenger tid til å utvikle seg, og vi håper rapporten kan være med på å underbygge en god utvikling av de medisinfrie tilbudene, sier Dagfinn Bjørgen.

Les KBTs egen sak om rapporten på KBTs nettsider