Betydelig økning i antall tester

St. Olavs hospital får en sentral rolle når antallet tester for korona-virus nå trappes kraftig opp. Laboratoriekapasiteten må utvides og dimensjoneres for å ivareta hoveddelen av behovet for testing av i Midt-Norge.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

​Regjeringen har en ambisjon om at alle med symptomer skal kunne testes i løpet av mai. Det nasjonale målet er å utvide kapasiteten til opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre oppskalering også etter dette.

Norge har i dag en maksimal kapasitet på 30.000 tester i uken. Det er først og fremst mangel på utstyr som har vært en utfordring, og da spesielt reagenser. Men NTNU og fagmiljøet ved St. Olavs hospital har utviklet en ny metode som gjør at testkapasiteten kan økes. Metoden skal nå tas i bruk flere steder i Norge.

Siden man startet med å teste fore korona-virus i mars er det gjennomført nærmere 20.000 tester i Midt-Norge. Noe over 500 av disse testene har påvist korona-smitte.

Foretaksmøter

I foretaksmøter med helseforetakene i Midt-Norge på mandag ble det påpekt at det nå blir viktig med god dialog i foretaksgruppen om arbeidsdeling knyttet til testaktiviteten. Økt testkapasitet vil være et viktig tiltak for å hindre smitte og begrense sykdom.

Av foretaksprotokollen framgår det at:

  • Laboratoriekapasiteten ved St. Olavs hospital HF må utvides og dimensjoneres for å ivareta hoveddelen av behovet for testing av befolkningen for sars-cov-2-virus i regionen.
  • Ansvaret for prøvetaking ligger i kommunene. Det kan imidlertid være behov for bistand fra helseforetaket i en overgangsfase med ekstra høy aktivitet.
  • Mer omfattende testing krever økt tilgang på testutstyr og prøvetakingsutstyr. Mangel på reagens har så langt vært en begrensende faktor. Det skal derfor legges vekt på alternative testmetoder.

Arbeidet med økt testkapasitet skjer i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. De regionale helseforetakene samarbeider om anskaffelser av testutstyr og prøvetakingsutstyr. Helse Sør-Øst RHF koordinerer felles innkjøp. Helseforetaket må etter nærmere avtale holde Helse Midt-Norge RHF oppdatert på tilgang og behov.

Foretaksmøtet ba helseforetaket om å legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet, bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking og anskaffelse av tilstrekkelig testutstyr og prøvetakingsutstyr.

Gjennom foretaksmøtene har Helse Midt-Norge RHF formelt videreført det oppdraget Helse- og omsorgsdepartementet har gitt regionen. Se nyhetssak fredag 17. april

Her finner du foretaksprotokollene for helseforetakene i Midt-Norge.