Bærekraft og likeverdige tjenester

Bærekraftig, ansvarlig og likeverdig var tre viktige stikkord da helseforetakene fikk sine oppdrag for 2020

Illustrasjonsbilde som viser et kompass

Det årlige Foretaksmøtet er den arenaen der Helse Midt-Norge gir helseforetakene arbeidsoppgaver for året. Oppdragene er samlet i et Styringsdokument, som er basert på det Oppdragsdokumentet som det regionale helseforetaket får fra Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg ligger det egne oppdrag i protokollen fra Foretaksmøtet. Foretakene rapporterer på status og måloppnåelse i Årlig melding.

I årets møter understreket Helse Midt-Norge betydningen av en bærekraftig, ansvarlig og likeverdig helsetjeneste. Helseforetakene skal ivareta økonomiske, sosiale og miljømessige forhold slik at dagens behov for helsetjenester ivaretas uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov. En bærekraftig og ansvarlig helsetjeneste forutsetter blant annet at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker kompetansen hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.

Den gylne regel, som innebærer at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk, ligger fast. Det er fortsatt er en mangelfull måloppnåelse innen den gylne regel i alle regionens sykehusforetak. Foretakene skal arbeide målrettet for å sikre full måloppnåelse i 2020.

Et nytt område som er kommet inn i 2020 er at helseforetakene skal utarbeide planer for hvordan de skal nå målsetningene som er satt i Strategi 2030 og de lokale utviklingsplanene, og som innføringen av Helseplattformen skal legge til rette for. Målsetningene skal handle om hvilke fordeler eller gevinster en ser for seg at Helseplattformen skal gi til bl.a. pasienter, ansatte og forskere. Helse Midt-Norge RHF arbeider med å definere egne målsetninger på de samme områdene, basert på styrevedtak som ble fattet 19. desember 2019.

Gruppebilde av de fem administrerende direktørene i helseforetakene i Midt-Norge

De som skal gjøre jobben: Dag Hårstad, Tor Åm, Grethe Åsved, Øyvind Bakke og Stig Slørdahl


Styringsdokumenter og protokoller

St. Olavs hospital HF


Helse Nord-Trøndelag HFHelse Møre og Romsdal HFSykehusapotekene i Midt-Norge HF