Anmodninger om støtte fra Forsvaret

Helse Nord RHF fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å motta, koordinere og framføre støtteanmodninger fra spesialisthelsetjenestene til Forsvaret. Det innføres rutiner for en saksbehandling som skal legge til rette for at anmodning om støtte kommer hurtig til rett beslutningsnivå for en sikker vurdering og beslutning.

Gjennomføring av oppdraget er lagt opp etter føringene i «Avtale mellom Helsedirektoratet og Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter vedrørende gjensidig bistand», som regulerer handteringen av anmodningene.

Avtale mellom Helsedirektoratet og Forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter

Formålet med avtalen er blant annet å fastsette retningslinjer for den sivile helsetjenestens anmodning om støtte fra Forsvaret. Videre gir avtalen Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Helsedirektoratet generelle og praktiske retningslinjer for hurtig og sikker vurdering og handling.

Personell og materiell

Her menes støtte fra Forsvaret til spesialisthelsetjenestene med relevante kapasiteter i form av personell- og/eller materiell for å forebygge og hindre tap av liv eller skade, samt ivareta samfunnets sikkerhetsmessige behov.

Rutinen

Det er utarbeidet et eget skjema for anmodning om støtte fra Forsvaret som skal benyttes.

  1. Helseforetaket skal benytte skjema for dette og sende til beredskapsledelsen i eget RHF.
  2. Eget RHF gjør vurdering av om behovet kan løses med ressurser i regionen.
  3. Om behovet ikke kan løses, skal støtteanmodningen fremsendes av eget RHF til:
    stotteanmodning@helse-nord.no

    Ansvaret for den initiale saksbehandlingen er Sikkerhets- og beredskapsavdelingen i Helse Nord RHF. Her skjer hovedtyngden av saksbehandlingen i samarbeid med liaisonoffiser fra FOH og Helsedirektoratet.
  4. Støtteanmodninger som fremmes senest innen kl. 22.00, vil saksbehandles mellom kl. 08.00 og 12.00 påfølgende dag for avklaringer. Prioriterte vil bli fremmet for Helsedirektoratet innen kl. 13.00 samme dag for samordning og prioritering.
  5. I samråd mellom Helsedirektoratet, DSB og Forsvaret gjøres en endelig prioritering og beslutning fattes av Forsvaret.
  6. Anmodninger som framsettes i helger og helligdager vil bli handtert etter hastegrad.

Ved spørsmål om støtteanmodninger:

Beredskapsrådgiver Jørgen Hansen

Skjema som skal benyttes for anmodning fra Forsvaret

Skjema - anmodning om støtte fra Forsvaret (DOCX)