Innstilling i utredningen om helseforetaksstruktur:

Anbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjon

Flertallet i prosjektgruppa som utreder ny helseforetaksstruktur i Trøndelag anbefaler forpliktende samhandling mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag heller enn fusjon. 

Bilde av kontorbygninger
Ill.foto: Colourbox

I høst har en bred sammensatt prosjektgruppe jobbet med utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag.

Bakgrunnen for utredningen er sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med regionreformen: Burde dette få konsekvenser for de to helseforetakene St Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF?

LES OGSÅ: Fusjon eller forsterket samarbeid – hva er best for pasientene?

LES OGSÅ: - Mer forpliktende samarbeid mellom St. Olav og HNT

Gjennom fire samlinger i høst har prosjektgruppa veid fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag. Torsdag la prosjektleder fram oppsummeringen av gruppas innstilling for styret i Helse Midt-Norge RHF.

Prosjektgruppas flertall anbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjon, mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Styrker og muligheter

I presentasjonen for styret løftet prosjektleder fram en rekke styrker ved samhandling. Prosjektgruppa mener forpliktende samhandling er gjennomførbart, har lav organisatorisk risiko og begrensede transaksjonskostnader. Med bedre samhandling vil man også unngå en krevende omstillingsprosess, men vil likevel ha mulighet til å ta ut samhandlingsgevinster.

Andre styrker ved samhandling som ble lagt fram for styret var:

  • Lager gode rammer for fortsatt fokus på universitets- og spissede funksjoner på St. Olavs hospital
  • Bidrar til å bevare lokalsykehusfunksjonen og nærheten til primærhelsetjenesten
  • Skaper ro og fokus på implementering og gevinstrealisering for Helseplattformen

Bedre samhandling mellom helseforetakene vil gi et mulighetsrom for å styrke kvaliteten på helsehjelpen i hele regionen, mener prosjektgruppa.

Styret i Helse Midt-Norge hadde ingen spørsmål eller innspill i forbindelse med presentasjonen.

Videre tidsramme

Prosjektgruppas styre skal ferdigbehandle en rapport som skal til behandling i brukerutvalg og drøftes med tillitsvalgte og vernetjeneste den 20. januar 2021.

Rapporten vil deretter bli styrebehandlet i Helse Midt-Norge RHF, med forslag om å sende utredningen på høring. Høringsperiode blir fra 1. mars 2021 med høringsfrist 1. juni 2021.

Deretter blir det styrebehandling i de berørte helseforetak, før styrebehandling i Helse Midt-Norge RHF etter høringsrunden i juni 2021. En eventuell behandling i Helse- og omsorgsdepartementet vil komme etter styrevedtak i Helse Midt-Norge RHF.

Bjarte Reve fra Considium er ekstern prosjektleder for arbeidet.

Les mer om utredningen på vår informasjonsside