26 innovasjonsprosjekter fikk til sammen over 18 millioner kroner

Over 18 millioner kroner er delt ut til prosjekter som skal komme helsen vår til gode. 

Illustrasjonsbilde av lege
Illustrasjon: Colourbox

Det ble sendt inn hele 54 søknader på årets utlysning. Alle helseforetakene våre er representert i søknadsbunken.

Nylig fikk 26 av søkerne beskjed om at de har fått midler – til sammen over 18 millioner kroner. Sju av disse er produktinnovasjoner, 19 tjenesteinnovasjoner.

Les mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler

Vurderingskomiteen har gitt uttrykk for at de synes nivået på innovasjonssøknadene generelt er veldig høyt, noe som tyder på mye god aktivitet på innovasjonsområdet i Helse Midt-Norge.

Vurderes etter fire kriterier

I vurderingen av prosjektene har komiteen gitt poeng på en skala fra 1 til 6 etter fire gitte kriterier:

  1. Nytteverdi
  2. Gjennomføringsevne
  3. Samarbeid
  4. Innovasjonsgrad.

For at et prosjekt skulle kunne innvilges midler, måtte det ha en score som var høyere enn 3,0 på de tre første kriteriene. På kriteriet «innovasjonsgrad» måtte prosjektet oppnå en score på 4,0 eller høyere. Som tidligere er det det siste kriteriet som er det vanskeligste å oppnå høy score på.

Komiteen mener mange av prosjektene som ikke scoret høyt nok på «innovasjonsgrad» likevel vil kunne ha høy nytteverdi for helsetjenesten. For disse finnes det kanskje mer egnede kilder enn innovasjonsmidlene hvor det kan søkes om støtte til å gjennomføre prosjektet.

Vurderingskomiteen

Årets vurderingskomite har bestått av:

  • Siri Berg, assisterende direktør i Hemit
  • Torill Kristiansen, ansvarlig for virksomhetsarkitekturfunksjonen i Helseplattformen AS
  • Per Olav Skjesol, spesialrådgiver, HMN RHF
  • Pål Romundstad, prodekan forskning, MH-fakultetet, NTNU
  • Ole Christian Mjølstad, seksjonsoverlege og prosjektleder for tjenesteinnovasjon i forbedringsprogrammet 2019 på St. Olavs hospital
  • Hilde Alvseike, seksjonsleder innovasjon, Helse Vest IKT

Representanter fra Det regionale brukerutvalget har også uttalt seg om søknadene, da spesielt med tanke på pasientperspektivet og brukermedvirkning.

Tildelingsbrevene med mer detaljert informasjon vil bli sendt ut til den enkelte prosjektleder / helseforetak i løpet av januar 2020, der vil også det eksakte tildelingsbeløpet komme frem. For noen av prosjektene vil det foreligge oppfordringer og føringer fra HMN RHF, dette vil komme tydelig frem i det enkelte tildelingsbrev.

Prosjektene som fikk støtte skal ha en oppstartdato senest tre måneder etter at tildelingen ble klar.

Vil du jevnlig motta nyheter fra Helse Midt-Norge? Meld deg på vårt nyhetsbrev her