26 innovasjonsprosjekter får til sammen nærmere 19 mill. kr

Vi deler ut nesten 19 millioner kroner til innovasjonsprosjekter som skal komme helsen vår til gode.

Abstrakt foto av lege i et digitalt miljø

I år kom det inn hele 79 søknader på årets utlysning av HMN Innovasjonsmidler. Det er det høyeste antallet noensinne – og det selv etter et år som har vært ekstra krevende på grunn av covid-19-situasjonen.

Vurderingskomiteen er imponert over flere interessante og gode prosjekter som vil kunne ha stor nytteverdi for pasientene våre, heter det i infomailen som ble sendt ut mandag formiddag.

Søknadene er vurdert på en skala fra 1-8 (der 8 er høyest) etter fire gitte kriterier:

 1. Innovasjonsgrad
 2. Nytteverdi
 3. Gjennomføringsevne
 4. Samarbeid

For at et prosjekt skulle kunne innvilges midler, måtte det ha en snittscore høyere enn 4,0 på hvert enkeltkriterium. Som ved tidligere utlysninger, er kriteriet «innovasjonsgrad» det vanskeligste å oppnå høy score på. Det er flere gode prosjekter som vil kunne ha høy nytteverdi for helsetjenesten, men som scorer for lavt på innovasjonsgrad og hvor HMN Innovasjonsmidler ikke er den rette finansieringskilden.

Da finnes det kanskje andre mer egnede kilder hvor det kan søkes om midler til å gjennomføre prosjektet. Vi anbefaler i disse tilfellene at dere tar kontakt med innovasjonsrådgiver i eget helseforetak for å se om det kan finnes andre muligheter til å realisere prosjektet.

Via denne lenken kan du se alle som har fått tildelt midler (PDF)

Tildelingsbrev og felles introseminar

Det vil bli sendt ut tildelingsbrev med mer detaljert informasjon til den enkelte prosjektleder / helseforetak i løpet av januar 2021. For noen av prosjektene vil det foreligge noen oppfordringer og føringer fra Helse Midt-Norge RHF, dette vil komme tydelig frem i det enkelte tildelingsbrev.

Nytt ved tildelingen er at det planlegges et felles introseminar tidlig i 2021 for årets mottakere av innovasjonsmidler, der hensikten med dagen blant annet er å øke bevisstheten om hvordan prosjektleder må tenke og jobbe for å få til et vellykket prosjekt. Prosjektleder vil også få kunnskap om personer de kan kontakte for bistand underveis i utvikling av prosjektet. Introseminaret vil mest sannsynlig bli avholdt digitalt, og det forventes at alle som får tildelt innovasjonsmidler prioriterer deltagelse på denne dagen.

Prosjekter skal ha en oppstartdato senest tre måneder etter at tildeling er klar, og det skal gis beskjed til Helse Midt-Norge RHF på innovasjon@helse-midt.no når prosjektet starter opp. Prosjektene skal fakturere etter påløpte kostnader, og tildelingsbeløpet kan kun benyttes for ett år.

Om det skulle være noen spørsmål, ta kontakt med ansvarlig for innovasjon i Helse Midt-Norge på innovasjon@helse-midt.no

Årets vurderingskomite har bestått av:

 • Odd Arne Maridal, IKT-sjef, Helse Møre og Romsdal HF
 • Ole Kristian Forstrønen Thu, lege i spesialisering, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Siri Ann Mauseth, daglig leder Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
 • Siri Berg, assisterende direktør, Hemit
 • Torill Kristiansen, ansvarlig virksomhetsarkitekturfunksjon, Helseplattformen
 • Per Olav Skjesol, spesialrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
 • Magnus Steigedal, leder satsingsområde Helse, velferd og teknologi, NTNU
 • Hilde Alvseike, seksjonsleder innovasjon, Helse Vest IKT
 • Oppnevnte representanter fra RBU: Torbjørn Akersveen og Britt Elin Strand