134 millioner til klinisk behandlingsforskning og persontilpasset medisin

Syv prosjekter med forankring i alle helseregionene er tildelt totalt 134 millioner kroner fra Nasjonal program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Foto av to forskere på et laboratorium
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Vedtaket om tildeling ble foretatt i møte mellom de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene 23. november 2020.

- De regionale helseforetakenes program, KLINBEFORSK, bidrar med langsiktig finansiering av store, nasjonale kliniske behandlingsstudier. Gjennom disse prosjektene gis pasienter tilbud om å delta i utprøvende behandling samtidig som vi utvikler ny kunnskap, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Effektstudier av intensiv habilitering av barn/unge med hjerneskade ble utpekt som et prioritert område både av brukere og Nye metoder ved årets utlysning. 

- Det er spesielt gledelig at en klinisk studie innen intensiv habilitering av barn/unge med hjerneskade kan tildeles støtte og at prosjektet var blant de høyest rangerte, sier viseadministrerende direktør og leder av programstyret for KLINBEFORSK, Jan Frich.

Tildelingslisten omfatter for øvrig studier på blodpropp i øyets netthinne, forebygging av akutt forvirring etter åpen hjertekirurgi, behandling av lungekreft og utprøvende behandling av ALS (amyotrofisk lateral sklerose).

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene vedtok i mars 2020 å gi en ekstraordinær tildeling på 20 millioner fra KLINBEFORSK til NOR-Solidarity studien. Denne studien inngår i et samarbeid med Verdens helseorganisasjon og gir norske pasienter tilgang til utprøvende behandling for Covid-19.

Presisjonsmedisin innen kreft

I årets utlysning ble 50 millioner kroner avsatt til et prosjekt om persontilpasset medisin innen kreftområdet. Det er prosjektet IMPRESS-Norway som vil motta disse midlene. I IMPRESS-studien vil det benyttes avansert molekylær diagnostikk for karakterisering av kreftsvulster i en strukturert tilnærming til utprøvende behandling av pasienter med utbredt kreftsykdom.

- IMPRESS-Norway vil gjennomføres i samarbeid med tilsvarende internasjonale studier for deling av resultater, og studien vil være av stor betydning for kompetansebygging innen presisjonsmedisin og individtilpasset behandling i hele Norge, sier Jan Frich.

Om KLINBEFORSK

KLINBEFORSK finansierer kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere fra alle helseregioner. Ett av programmets hovedmål er å bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i utprøvende behandling, organisert gjennom strukturerte studier. Prosjekter som mottar programmidler må derfor legge til rette for like muligheter for pasientinklusjon fra hele landet. Årets søknader er vurdert av en bredt sammensatt, internasjonal fagkomite med særskilt kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. Det er krav om brukermedvirkning i prosjektene og det er brukere representert i KLINBEFORSKs programstyre.

Prosjekter støttet av KLINBEFORSK (alfabetisk):

Skjermbilde kk.JPG