Vil utrede Helse Trøndelag

Helse Midt-Norge RHF vil utrede fordeler og ulemper ved en mulig sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. Bakgrunnen er regionreformen og det faktum at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag nå er slått sammen og blitt Trøndelag fylkeskommune.

- Vi har sagt at dette ville være naturlig å se nærmere på når regionreformen var gjennomført. Det er omtalt i vår regionale utviklingsplan og vi bør ha fakta på bordet før vi gjør oss opp en mening om en sammenslåing er hensiktsmessig. I prosjektmandatet vil det bli lagt til grunn at sykehusstrukturen videreføres med blant annet akuttsykehus i Namsos og Levanger og at vi skal sikre et godt desentralisert spesialisthelsetilbud i hele regionen, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Det regionale styret er orientert om at administrasjonen forbereder prosjektet og vil bli presentert for den konkrete planen i sitt møte i desember. Prosjektet skal gjennomføre en grundig vurdering av om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette for å gi enda bedre samarbeid og pasientforløp, og også muligheter for å nytte personellressursene bedre. Utredningen med høringsuttalelser skal gi kunnskapsgrunnlag for å kunne treffe en beslutning i spørsmålet om en eventuell sammenslåing av de to helseforetakene.

Intensjonen er å starte arbeidet tidlig på nyåret og at det foreligger en rapport høsten 2020 som kan sendes på høring og bli drøftet i styrene for helseforetakene innen utgangen av året. Skulle konklusjonen bli at en sammenslåing vil være tjenlig, vil styret for Helse Midt-Norge RHF eventuelt gi sin anbefaling overfor Helse- og omsorgsdepartementet. Det er foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF som til slutt eventuelt vedtar sammenslåing.

- Det blir viktig med åpenhet, informasjon og involvering av både ansatte i helseforetakene, brukerrepresentanter, våre samarbeidspartnere og representanter fra kommuner og fylkeskommunen både på utredningsgrunnlag, premisser og fakta. En fusjon vil ha betydning for både lokalsykehus, universitetsfunksjon, hvordan vi utvikler samhandling mellom aktørene i helsetjenesten og regionale funksjoner. Det er derfor naturlig at vi også sikrer medvirkning fra Møre og Romsdal i prosjektarbeidet, sier Slørdahl.

Fant du det du lette etter?