Varsler økt regional samordning

Helse Midt-Norge tar nå grep for å utvikle flere felles funksjoner på tvers av helseforetakene i regionen. I tråd med vedtatt regional utviklingsplan gir styringsdokumentene for 2019 føringer for områder som vareforsyning, laboratorietjenester, patologi, bildediagnostikk og medisinsk-teknisk utstyr for standardisering og felles organisering.

​Mandag 11. februar holder Helse Midt-Norge RHF foretaksmøter med regionens helseforetak. Der vil styringsdokumenter og krav for 2019 formelt bli gitt til helseforetakene. Økonomisk bærekraft og virksomhetsutvikling både i og mellom helseforetak løftes fram i tillegg til de nasjonale føringene som videreføres: Reduksjon av unødig venting og variasjon, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

Helseforetakene vil i løpet av våren motta et eget brev om beslutningsstruktur for arbeidet med konfigurering og innføring av Helseplattformen. Det kommer også konkrete krav til hvordan helseforetakene skal bidra med bemanning og fagpersonell i standardiserings- og
gevinstrealiseringsarbeid.

Foretaksgruppen har innført nytt økonomi- og logistikksystem og neste trinn som handler om styring av varestrømmer, er nå under utforming. Dette har vært utgangspunkt for arbeidet med en samordnet logistikkfunksjon og optimalisert forsyning av varer og tjenester. Det skal gi samordning av varesortiment, endringer i forsyningsstruktur og prosesser. Forsyningssikkerhet i beredskapssituasjoner inngår i arbeidet med en framtidig forsyningsstruktur med etablering av ett felles regionalt lager for Helse Midt-Norge.

Det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehusene er i liten grad standardisert, og det er stor grad av variasjon på type utstyr, bruk, integrasjon og kostnader. Mer og mer av det
tekniske utstyret integreres med IKT-systemer og dette gjør det nødvendig
med standardisering og felles forvaltning. De kliniske fagmiljøene og fagledernettverkene i Helse Midt-Norge skal delta for å enes om medisinskfaglige kravspesifikasjoner og prosedyrer. Helseforetakenes medisinsk-tekniske avdelinger og Hemit skal også delta og i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF skal det utarbeides langsiktig plan for innkjøp av MTU slik at regionen får en felles tilnærming til området.

I regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) legges føringer for organisering av funksjoner på tvers av helseforetakene. I første fase skal bildediagnostikk, laboratoriemedisin og patologi vurderes:

  • St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF blir bedt om å fullføre etableringen av felles klinikk for bildediagnostikk, i tråd med styrevedtak i helseforetakene. Også Helse Møre og Romsdal HF skal kunne tre inn i dette samarbeidet.
  • Helseforetakene skal utrede felles organisering av laboratorietjenestene i Midt-Norge. Utredningen skal beskrive faglige og økonomiske gevinster. Nye felles laboratoriedataløsninger er under forberedelse og innføring.

Her vil du finne styringsdokumenter og foretaksprotokoller for helseforetakene med krav og rammer 2019.

Fant du det du lette etter?