Varierende tilbud til mor og barn i barselstiden

Helseatlas for fødselshjelp viser at kvinner i Norge får tett og god oppfølgning gjennomsvangerskap og fødsel, men at tilbudet i barselstiden varierer avhengig av hvor du bor. 

Onsdag 3.april lanseres Helseatlas for fødselshjelp fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord. Helseatlaset kartlegger bruk av helsetjenester gjennom svangerskap, under fødsel og i barselstiden, for å se om gravide og fødende kvinner i Norge får et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor de bor.

Resultatene viser at gravide kvinner i Norge får tett og god oppfølging gjennom svangerskap og fødsel, men at det er store forskjeller i helsetilbudet som gis de første ukene etter fødselen.

- Vi registrerer at det er et varierende tilbud. Dette vil bli gjennomgått av våre fagpersoner regionalt og i helseforetakene, og vil danne grunnlag for vårt forbedringsarbeid, sier Henrik Sandbu, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF. 

Stort antall svangerskapskontroller

Gravide hadde gjennomsnittlig 5 kontroller på sykehuset i løpet av svangerskapet, i tillegg til 7-8 kontroller hos jordmor og fastlege i kommunen.

Et stort flertall har en eller flere svangerskapskontroller i spesialisthelsetjenesten i tillegg til den obligatoriske ultralydundersøkelsen i svangerskapsuke 17--19.

Selv om det ikke er store geografiske forskjeller i hvor mange kontroller gravide går til i løpet av svangerskapet, bør det reises spørsmål i fagmiljøet om et så høyt antall kontroller i spesialisthelsetjenesten reflekterer et reelt behov eller om det kan være et uttrykk for overforbruk.

Varierende oppfølgning etter fødsel

I hvor stor grad mor og barn får oppfølging i spesialisthelsetjenesten etter fødsel varierer svært mye mellom opptaksområdene til helseforetakene. Den observerte variasjonen vurderes som uberettiget. 

Når resultatene ses i sammenheng med varierende oppfølging i den kommunale jordmortjenesten, gir det grunnlag for å stille spørsmål ved om barselkvinner får et godt og likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted.

Her finner du mer info om Helseatlas for fødselshjelp www.helseatlas.no

Om helseatlas:

  • I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper.
  • Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles
  • De regionale helseforetakene har et "sørge-for-ansvar» for at befolkningen i deres opptaksområde tilbys forsvarlig spesialisthelsetjeneste. Dette "sørge-for-ansvaret» ligger til grunn for helseatlasenes analyser av variasjon i bruk av helsetjenester. Uberettiget variasjon kan bety at «sørge-for-ansvaret» ikke er tilstrekkelig ivaretatt.
  • Helseatlas er en nettbasert karttjeneste. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark/sammendrag og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg.
  • Helseatlas utvikles og leveres av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord og Helse Førde i Helse Vest på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet.