Variasjon i kvalitet i helsetjenesten

Ventetiden har blitt noe lenger det siste året, men i all hovedsak får pasienter den helsehjelpen de behøver til avtalt tid. Det er en del variasjon i kvalitet mellom helseforetak og regioner. For Norge sett under ett øker bruk av tvang  noe i psykisk helsevern, mens utviklingen har vært stabil i Helse Midt-Norge. Inntak av pasienter til pakkeforløp for kreft skjer i tråd med målsettingene, men helseforetakene sliter med å få pasientene gjennom forløpet på normert tid.

Foto: Colourbox

​Lengre ventetid

I somatisk helsetjeneste gikk gjennomsnittlig ventetid opp med 1,9 dager til 60 dager for landet som helhet. Det er regionale variasjoner. 

Helse Midt-Norge økte med  1,4 dager i gjennomsnittlig ventetid, og det er kun Helse Nord som oppnådde nedgang i gjennomsnittlig ventetid (-0,5 dager i forhold til 2017). Helse Midt-Norge har imidlertid fortsatt de laveste ventetidene i landet.

Andelen fristbrudd for pasienter som står på venteliste er lav, men svakt økende. 1,1 prosent av pasientene på landsbasis opplevde fristbrudd i 2017, og det økte til 1,5 prosent i 3. tertial 2018. Lavest andel i 3. tertial 2018 hadde Helse Nord (0,4 prosent), mens Helse Midt-Norge hadde 0,8 prosent fristbrudd i samme periode.

Færre gjennom pakkeforløp for kreft på normert tid

Det er et mål om at minst 70 prosent av kreftpasientene skal inkluderes i et pakkeforløp. For landet som helhet gikk andelen ned fra 78 prosent i 2017 til 77 prosent i 2018. Sterkest nedgang hadde Helse Midt-Norge som gikk ned fra 82,9% til 76,8%.

Pakkeforløpene skal gi god forutsigbarhet til pasientene og bidra til mindre forskjeller i behandlingstider. Det er en nasjonal målsetting at 70 prosent av pasientene i pakkeforløp for kreft kommer gjennom behandlingen på anbefalt tid. Kun Helse Midt-Norge (71,2 prosent) nådde målet i 2018. For landet som helhet gikk måloppnåelsen ned fra 68,6 prosent i 2017 til 66 prosent i 2018. Nedgangen gjelder både kirurgisk og medikamentell behandling samt stråleterapi.

Mer tvang

For landet som helhet økte antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne fra 7508 i 2017 til 7849 i 2018. Helse Midt Norge hadde en minimal nedgang i tvangsinnleggelser fra 860  i 2017 til 858 i 2018 - det utgjør 14,7 prosent av innleggelsene. 

Disse og andre utviklingstrekk på hovedsiden for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Det inngår nå 175 indikatorer i Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem, og det publiseres nye tall på 90 av dem 9. mai.