Utlysning av midler til nasjonale forskningsnettverk

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG) lyser i 2019 ut midler til etablering og drift av nasjonale forskningsnettverk.

Illustrasjon av forskning
Illustrasjon: Colourbox

Formålet med nasjonale forskningsnettverk er å skape gode samarbeidsrelasjoner som bidrar til kompetanseheving, bedre koordinering og styrking av forskningen innen et avgrenset fagområde utover det som kan oppnås av hvert enkelt forskningsmiljø alene.

NSG utlyser i 2019 midler til etablering og drift av inntil tre nasjonale forskningsnettverk.

Det utlyses inntil kr. 1 million årlig per nettverk. Nettverkene kan motta tildeling for tre år før evaluering og eventuell videreføring i ytterligere tre år (3+3). Maksimal finansieringsperiode for slike nettverk er seks år.

Tre ulike tema

NSG har identifisert følgende tre tema for denne nettverksutlysningen:

1. e-helse
2. persontilpasset medisin / big data
3. infeksjonsmedisin/antibiotikaresistens

NSG anbefaler i sine retningslinjer for forskningsnettverk (pdf) at en helseregion tar ansvar for utlysnings- og tildelingsprosessen når det skal utlyses midler til nye nettverk. Helse Midt-Norge har ansvar for denne utlysningen.

Frist i oktober

Søknadsfrist: 4. oktober 2019. Vedtak om tildeling fattes i slutten av november 2019.

For mer informasjon - kontakt May Britt Kjelsaas, rådgiver i Helse Midt-Norge RHF, på mail eller telefon: 926 19 584

Søknadssystemet eSøknad skal benyttes, velg nasjonalt nettverk.

Her kan du lese fullstendig utlysningstekst (pdf), blant annet med mer informasjon om søknadsbehandlingen.

Les mer om utlysningen på våre forskningssider