Utgir rapport om samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten

For første gang utgis «Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018». Klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon er tema i rapporten.

Bildet viser forsiden til rapporten
Skjermprint av forsiden av rapporten

Dette er første gang de fire helseregionene gir ut en felles rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten omfatter alle helseforetakene i Norge, i tillegg til de felleseide selskapene. Innholdet i rapporten omhandler klima og miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter, og antikorrupsjon.

- Jobber godt med klima og miljø

- Det er viktig at det jobbes med samfunnsansvar i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Vi har i flere år arbeidet godt med å redusere virksomhetenes belastning på klima og miljø, og for å redusere vårt forbruk av ressurser. Denne rapporten gir en pekepinn på hva vi bør fokusere ekstra på i årene som kommer, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF.

Her kan du lese hele rapporten

I 2018 var alle helseforetak i landet miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Det innebærer at en samlet spesialisthelsetjeneste arbeider systematisk med å forbedre egen miljøprestasjon.

For første gang fremstilles det også et felles klimaregnskap for helseforetakene. Å sette søkelyset på redusert forbruk er positivt både for miljøet og økonomien til helseforetakene.

Vil forhindre arbeidslivskriminalitet

Mange av forbruksvarene i norske sykehus produseres gjerne i andre deler av verden. Behandling av norske pasienter skal ikke bidra til dårligere helse for ansatte som produserer varene i andre land – derfor er det viktig å følge opp menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos våre leverandører.

Rapporten omtaler dette i et eget kapittel, blant med å se på spesialisthelsetjenestens arbeid med etisk handel og samarbeidsavtaler for å forhindre arbeidslivskriminalitet. Et eksempel som blir trukket fram, er hvordan Sykehusinnkjøp HF følger opp produksjon av kirurgiske instrumenter i Pakistan.

Skal motvirke korrupsjon

Det er viktig at de regionale helseforetakene er pådrivere for å motvirke korrupsjon overfor helseforetakene, leverandører og samarbeidspartnere. Korrupsjon har flere omkostninger for samfunnet og kan gå ut over helseforetakenes kapasitet og/eller evne til å sikre god kvalitet på tjenestene til pasientene.

Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst arbeider med å forhindre korrupsjon og misligheter i sykehus.

Helt til slutt i rapporten svarer de felleseide selskapene på fire spørsmål om sitt arbeid med samfunnsansvar.

Rapporten er signert alle administrerende direktørene i de fire helseregionene.

Les hele rapporten her