Strammere økonomistyring

Det er nødvendig med en strammere styring av økonomien de kommende årene, varsler økonomidirektør Anne-Marie Barane i Helse Midt-Norge RHF. Langtidsbudsjett for perioden 2020-2030 forutsetter tett oppfølging av helseforetakene og at det gjøres nødvendige tilpasninger i drift eller investeringsnivå hvis kravene til resultat ikke innfris.

​Helse Midt-Norge planlegger store investeringer i både bygg og IKT i parallell i langtidsperioden. De prioriterte investeringene er ny journalløsning for helsetjenesten i regionen (Helseplattformen) og nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Langtidsbudsjettet viser at Helse Midt-Norge har handlingsrom til å gjennomføre investeringer i perioden, både før og etter Helseplattformen og nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal. Det er imidlertid nødvendig å justere ambisjonsnivået i langtidsbudsjettene som foretakene har lagt frem, opp mot det reelle handlingsrommet. Helse Midt-Norge skal samlet og i hvert enkelt foretak ha en bærekraftig utvikling dersom kun 75 % av planlagte kostnadsreduksjoner realiseres. Dette har ikke alle foretak i dag.

Helse Midt-Norge sitt langtidsbudsjett bygger på de langtidsbudsjett som foretakene selv har utarbeidet, og lagt frem for sine styrer. Summen av planene viser et krevende bilde som ikke er bærekraftig dersom omstilling og kostnadsreduksjoner ikke får effekt som planlagt. Rammene som Helse Midt-Norge skal styre innenfor er forutsigbare, det er prioriteringene innenfor det handlingsrommet vi har som er krevende, kommenterer Barane.

Styret ber om at Helse Midt-Norges Finansstrategi endres slik at det regionale helseforetaket kan sette krav til resultat og investeringsramme for budsjett 2020. Dette gjøres for å sikre en bærekraftig likviditetsutvikling i hvert enkelt foretak og for regionen samlet. De vedtatte utviklingsplanene for helseforetakene inneholder ambisiøse planer for investeringer, men i vedtatt langtidsbudsjett understrekes at investeringsbeslutninger skjer i hver enkelt sak og i forbindelse med budsjettbehandlingen det enkelte år.

Fant du det du lette etter?