Signerte kontrakten om ny pasientjournal

Helseplattformen og Epic Systems Corporation inngikk onsdag kontrakt om levering av en felles løsning for pasientjournal til hele helsetjenesten i Midt-Norge. En mangeårig prosess er dermed over og en ny fase begynner.

Helseplattformens styreleder Nils Kvernmo signerte kontrakten og takket for profesjonelt utført arbeid både fra prosjektets folk og Epic.

– Dette er starten på et langvarig partnerskap mellom Epic, kommunene og sykehusene i Midt-Norge, og vi har alle det samme målet; fremragende pasientbehandling, sa Kvernmo.

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars som et heleid datterselskap av Helse Midt-Norge. Det er lagt til rette for flere eiere etter hvert som kommunene i regionen beslutter å ta journalløsningen i bruk. Selskapet skal være kontraktspart for Epic på vegne av helsetjenesten og ha ansvaret for det felles innføringsprosjektet.

Visepresident Ellen White i Epic og styrelder Nils Kvernmo i Helseplattformen AS signerer kontrakten.

Visepresident Ellen White i Epic og styrelder Nils Kvernmo i Helseplattformen AS signerer kontrakten.

Kontraktsverdien for anskaffelsen er på 1,2 milliarder kroner, og omfatter lisenser, tjenestekjøp og 10 års vedlikehold. 

– En stor dag, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge, som hadde mange rosende ord om arbeidet som er utført så langt. Nå ser han fram til samarbeidet om å bygge opp en best mulig løsning for helsepersonell og pasienter de neste to årene i samarbeid med leverandøren.

Epics visepresident Ellen White ønsket helsetjenesten i Midt-Norge velkommen til «the Epic family». Detet er et nettverk av helseforetak i mange land, mange av dem ledende sykehus, som samarbeider og deler kunnskap seg imellom.

– Dere har imponert oss under dialogprosessen. Dere stiller krav, hører på råd, dere finleser hvert ord i dokumentene og dere arbeider grundig med å lære av andres erfaring, sa Kate Cubick, Epics representant som har ledet arbeidet med anskaffelsen og deltatt i utallige dialogmøter med midtnorsk helsetjeneste.

– Derfor kommer vi til å lykkes!

Ellen White og Kate Cubick fra Epic.

Ellen White og Kate Cubick fra Epic.

1. april er offisiell oppstart for innføringsprosjektet. Nøkkelpersonell rekrutteres nå både i sykehus og kommuner for å delta i arbeidet med oppsett av løsningen. En rekke beslutninger skal tas om hvordan verktøyet skal settes opp for å gi best mulig støtte til kliniske arbeidsprosesser, og her skal representanter for de ulike fagfeltene inn for å samarbeide med leverandøren om oppsett (konfigurasjon) av løsningen.

Utgangspunktet for prosjektet var at Helse Midt-Norge trenger ny pasientjournal i sine sykehus. Før man gikk ut i offentlig anskaffelse var samarbeid med kommunene i regionen inngått og Helse- og omsorgsdepartementet pekte ut regionen som utprøvings-arena for det nasjonale målet om «Én innbygger – én journal». I november 2016 åpnet Helseplattformen for leverandører som ville søke prekvalifisering til konkurransen, og i alt elleve virksomheter meldte seg.

Anskaffelsesformen kalles konkurransepreget dialog og gjør at leverandørene har kunnet lære om den norske helsetjenesten samtidig som Helseplattformen har lært mye om hva som finnes av muligheter i markedet. En rekke fagpersoner fra helsetjenesten har vært hentet inn underveis i dialogen med leverandørene for å følge demonstrasjoner av løsningen og evaluere tilbud fra de ulike leverandørene.