Se alle presentasjonene fra Erfaringskonferansen

Her kan du se hva som ble presentert under Erfaringskonferansen 3. april 2019.

Foto: Colourbox

«Hovedveiledermodellen og studentstyrt læring i praksis», et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital, ved Therese Antonsen (St. Olavs hospital), Anja Botngård (NTNU) og Bente Paulsen (NTNU).

Prosjektet har som mål å skape en praksismodell i den hensikt å øke studentenes selvstendighet, vurderings- og handlingskompetanse. Det skal videre bidra til å skape et godt veilederteam for å styrke veilednings- og vurderingskompetansen, samt økt veilederkompetansen. Prosjektet avsluttes sommeren 2019.

Les mer om prosjektet her.

 

«På samme kurs», et utviklingsprosjekt ved Jorun K. Uleberg, spesialergoterapeut ved St. Olavs hospital, og Reidun Skar, ergoterapeut/lektor, bachelor i ergoterapi, NTNU.

Prosjektet har som mål å etablere kombinerte stillinger for å styrke samarbeidet mellom ergoterapeuter ved St. Olavs hospital – studenter og lærere ved Studieprogram i Ergoterapi, NTNU. Videre skal prosjektet høyne kvalitet og relevans i praksis, klinisk virksomhet, undervisning i utviklingsprosjekter, samt styrke studentenes kompetanse – for å gjøre dem bedre rustet til å møte fremtidens kompetansebehov. Avsluttes i mai 2020.

Les mer om prosjektet her.

 

«Samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen», styrket veiledning i praksis. Presentasjon av erfaringer fra samarbeid mellom Intensivavdelingene ved St. Olavs hospital og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU Trondheim

Prosjektansvarlige i samarbeidsstillinger/SVIP-veiledere: Intensivsykepleier/undervisningssykepleier Elisabeth Eriksen, Hovedintensiv v/St. Olavs hospital, universitetslektor/spesialsykepleier Margret Gyda Wangen, ISM/NTNU.

Formålet med prosjektet: Styrking av veiledningskompetanse hos praksisveiledere i intensivsykepleierstudentenes praksisperioder (tre perioder). Utprøving av nye veilednings- og praksismodeller. Utprøving av samarbeidsstillinger for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i spesialsykepleierutdanningen, med en tett og forpliktende samarbeid mellom utdanning og praksisfelt, med en tettere kopling mellom teori og praksis.

Les mer om prosjektet her


«Styrket veilederkompetanse», veilederutdanning i bioingeniørfaglig kontekst, ved Torill Dahl, Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital og Eli Kjøbli, Institutt for bioingeniørfag, NTNU.

Prosjektets mål er å utvikle et studiepoengs-givende emne innen praktisk-teoretisk veiledning for bioingeniører.

Les mer om prosjektet her.

 

«SVIP – Bruk av samarbeidsstillinger med mål om styrket veiledning i praksis», ved Ragnhild B. Kolstad og Ellen Sjaastad, Radiografutdanningen NTNU Trondheim og Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital HF.

Målsetninger for prosjektet er at veiledning av studenter i praksis skal styrkes gjennom kompetansehevende tiltak for praksisveiledere. Prosjektet skal bidra til å bygge bro mellom utdanningsinstitusjon og praksisinstitusjon, videreutvikle SVIP-modell for St. Olavs hospital, utvide SVIP til Ålesund og Namsos, og finne varige løsninger for gjennomføring av samarbeidsstillinger.

Les mer om prosjektet her.

 

«Økt kvalitet i praksisstudier, samarbeid og felles ansvar mellom klinikk og utdanning», av Marianne Thorsen Gonzalez, professor og leder av Nasjonal forskningsnettverk kliniske studier/praksisstudier.

Prosjektet tar for seg klinisk kompetanse som overordnet felles mål og ansvar i profesjonsutdanninger, hva og hvordan for økt eller bedret kvalitet – og hvilken plass og betydning et forskningsnettverk rettet mot utdanningsforskning kan ha for utdanningskvalitet.

Les mer om prosjektet her.

 

«Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere», utprøving av kombinert stilling for å implementere SKUV ved Ortopedisk avdeling. Ved Cecilie Lund Murray, pasientsikkerhetssykepleier, St Olavs hospital, Ortopedisk avdeling, samarbeidsstilling, NTNU, ISM. Og Lene Elisabeth Blekken, førsteamanuensis NTNU, ISM samarbeidsstilling, St Olavs hospital, Ortopedisk avdeling.

Les mer om prosjektet her.

 

«Kvalitet og relevans i praksisstudier: Tverrprofesjonell in situ simulering med studenter og ansatte i akuttklinikken», av Elisabeth Forberg.

Prosjektet skal bidra til: Å styrke samarbeidet mellom NTNU i Ålesund, IHA og Helseforetaket Møre og Romsdal, klinikken for akuttbehandling. Modellutvikling for kombinertstilling 100 prosent, mellom helseforetaket og NTNU, som skal være knyttet til simuleringsaktivitet. Modellutvikling for systematisk simulering for AIO – studenter i sin praksisutplassering i Klinikk for akuttbehandling ved Ålesund sykehus.

Les mer om prosjektet her.

 

«Utprøving av kombinerte stillinger mellom sykepleierutdanningen ved Nord universitet, Helse Nord-Trøndelag HF og kommune i Nord-Trøndelag», ved førsteamanuensis Jorunn Bjerkan, Nord universitet, fagansvarlig Astrid Sund Kvamsø, Namsos kommune, sykepleier Ida Katrine Lillevik Førde, Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Namsos, Olger Flusund fra Levanger kommune og Trine Valderhaug, sykehuset Levanger.

Utprøvingen skulle gi svar på: Hvordan forenkle/forbedre samarbeidet mellom universitet og praksisfeltet? Hvordan bidra til økt kontinuitet i veiledningen? Hvilke samarbeidsformer og arenaer bør det være for å sikre kontinuitet, kvalitet og relevans i praksisstudiene? Faglig og administrativt.  Hvordan sikre relevans og sammenheng mellom sykepleierutdanningenes forberedelse av studentene og den praktiske utøvelsen innenfor konkrete emner?

Les mer om prosjektet her.

 

«Tverrprofesjonell samarbeidslæring», ved førstelektor Malvin Torsvik, Nord universitet.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Helse Nord-Trøndelag og Nord universitet, studieåret 2018-19, knyttet til NTNU Link, desentralisert studieløp for profesjonsstudiet i medisin fra og med tredje studieår. Sykepleierstudenter og tredje-års legestudenter har deltatt i tverrprofesjonell samarbeidslæring over hele studieåret.

Les mer om prosjektet her.

Her kan se programmet for konferansen.

Fant du det du lette etter?