Pasientens rettigheter i hørselsomsorgen

For å sikre god hørselsomsorg for pasientene i regionen stiller lovverket og Helse Midt-Norge RHF krav til bruken av avtalespesialister og audiografer. Helse Midt-Norge RHF har et sørge for ansvar og ønsker en praksis i hørselsomsorgen som er i tråd med avtaleverket slik at pasientens rettigheter ivaretas.

Illustrasjonsbilde

​Endringen av hvordan hørselsomsorgen skal styres har skapt uro.

Som en del av sørge for ansvaret skal Helse Midt-Norge RHF sørge for at avtalespesialister innen øre-nese-halsmedisin foretar høreapparattilpasning. Høreapparat skal rekvireres av spesialist eller av behandler som er tilknyttet en høresentral. Helse Midt-Norge RHF skal sikre at de tjenester som tilbys er i samsvar med regelverket.

Avtalespesialister som tilbyr tilpasning av høreapparat må enten gjøre både utredningen og tilpasningen selv, eller de må ansette en audiograf til å foreta tilpasningen. Vilkåret for refusjonsrett er at audiografen er underlagt avtalespesialistens instruksjonsmyndighet. Her gjelder de generelle reglene som ligger til grunn for refusjonsrett i normaltariffen. Dette innebærer at for å utløse takster for tilpasning av høreapparat må audiografen være ansatt hos avtalespesialisten.

- Det er viktig at pasientene blir informert om rettigheter og refusjonsordninger. Det er forståelig at audiografer i regionen blir uroet over at Helse Midt-Norge har en innskjerping av regelverket på området. Audiografforbundet er enige i at pasientens behov og rettigheter må bli ivaretatt, sier Henrik Sandbu som er fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF.

Det har over tid etablert seg en praksis med at fastleger og avtalespesialister har sendt pasienter til audiografer i privat virksomhet. Denne praksisen har ført til at mange pasienter har endt opp med å betale deler av regningen selv, både i forbindelse med konsultasjoner og ved tilpassing av høreapparat. Dette er noe en pasient har rett til å få dekket, og det skal ikke betales mer enn vanlig egenandel.

Helse Midt-Norge RHF har et sørge for ansvar og Helse Midt-Norge RHF er forpliktet til å sørge for at avtalespesialistene og sykehus ivaretar sin veiledningsplikt overfor pasientene.

- Vi må bruke mer tid på å se på hvordan vi kan forbedre hørselsomsorgen og for å kunne ivareta pasientenes rettigheter. Vi skal sikre pasientene god behandling, sier Sandbu.