Pakkeforløp for kreft tar for lang tid

Målsettingen om at 70 prosent av kreftpasientene skal tilbys et pakkeforløp blir oppnådd i første tertial 2019. Men behandlingsforløpene tar ofte for lang tid.

Illustrasjonsbilde pasient
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Det viser funnene fra Nasjonale kvalitetsindikatorer for helsetjenesten som Helsedirektoratet publiserte torsdag 12. september.

I første tertial 2019 ble 65,2 prosent av alle pakkeforløp for kreft gjennomført på anbefalt tid. Dette er under målet på 70 prosent og en nedgang fra 65,6 prosent i samme periode i 2018, og i første tertial 2017 var måloppnåelsen hele 69,7 prosent.

Bildet er sammensatt. Helseforetakene nådde nesten målet innen kirurgisk kreftbehandling (alle kreftformer), der landsgjennomsnittet var at 69,5 av pasientene kom gjennom pakkeforløpet til anbefalt tid i første tertial 2019. Helse Sør-Øst RHF hadde best måloppnåelse med 70,4 prosent.

Se alle funnene på Helsedirektoratets nettsider

Helse Midt-Norge best måloppnåelse

Innen strålebehandling var måloppnåelsen for landet som helhet og alle kreftformer kun 45,7 prosent i perioden. Helse Midt-Norge hadde den beste måloppnåelsen. Der fikk 58,2 prosent av pasientene behandling til anbefalt tid i første tertial 2019.

Både for kirurgi og for strålebehandling er det en nedgang i måloppnåelse i forhold til tidligere år, og det gjelder de fleste kreftformer. 

- Vi ser at det er utfordrende for helseforetakene å få pasientene gjennom pakkeforløpene for kreft innen anbefalte forløpstider. Strålebehandlingen tar ofte lengre tid enn anbefalt, og kirurgisk behandling kan også ta lengre tid enn ønskelig. Dette er noe vi har sett utvikle seg over tid, etter en veldig god oppstart av pakkeforløpene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

- Følger situasjonen nøye

At pasientene ikke får den behandlingen de skal i tide, er uheldig for både pasienten og tjenesten, mener Guldvog.

- Pasienten må vente unødig lenge, og når forløpene forskyver seg kan det gå utover andre tjenester og behandlingsforløp i sykehusene. Vi følger situasjonen nøye og vil foreslå tiltak dersom ikke helseforetakene klarer å korrigere dette selv.

HMN best på TSB

Også i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) markerer Helse Midt-Norge (HMN) seg positivt. For første tertial 2019 ligger HMN høyest av regionene når det gjelder andel epikriser sendt innen én dag og innen sju dager. Ingen av helseregionene når målet på 100 prosent innen sju dager, men HMN ligger godt over landssnittet.

Det er også verdt å merke seg at HMN ligger lavest på ventetid og fristbrudd.

Det er et mål at ventetiden i somatikken skal reduseres år for år, og at den skal være under 50 dager i 2021. Bare Helse Nord RHF klarte å redusere ventetiden i første tertial 2019, men hadde en gjennomsnittlig ventetid på 57,8 dager. For landet som helhet var gjennomsnittlig ventetid 59,7 dager, en økning på 0,2 dager siden forrige tertial.

... og lavest på korridorpasienter

Innen psykisk helsevern er helseforetakene nærmere måloppnåelse. Målet er at psykisk helsehjelp for voksne påbegynnes mindre enn 45 dager etter mottatt henvisning. Dette målet nås på landsbasis, men det er en del variasjon. Helse Vest RHF har kortest gjennomsnittlig ventetid med 40,8 dager, mens Helse Nord RHF hadde 53,3 dagers ventetid i snitt i første tertial 2019.

I første tertial 2019 var det 1373 færre pasienter i korridoren på norske sykehus enn i samme periode året før.  Likevel måtte 16 258 pasienter ligge på gangen.

Alle helseforetakene unntatt Helse Vest RHF reduserte antall korridorpasienter i perioden. Størst reduksjon i antall korridorpasienter hadde Helse Midt-Norge som reduserte med 801 korridorpasienter. I Helse Vest økte imidlertid antallet med 11 pasienter.

NKI består per i dag av 173 ulike indikatorer som viser kvalitet på ulike helse- og omsorgstjenester på både statlig og kommunalt nivå. Publiseringen den 12. september inneholder oppdaterte tall på 63 kvalitetsindikatorer.

Les mer om kvalitet i Helse Midt-Norge her

Les mer om funnene fra den siste publiseringen på Helsedirektoratets nettsider