Nyttig dypdykk i to veldig viktige temaer

Regional brukerkonferanse 2019 fordypet seg i Helseplattformen og i brukermedvirkning i forskning. Stort engasjement fra deltakere fra hele regionen

​Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge arrangerte 11. og 12. november sin årlige Brukerkonferanse. Deltakere var representanter fra aller brukerutvalgene i helseforetakene, og fra flere kommuner.

Innledet om pasientens helsetjeneste

Stig Slørdahl innleder til konferansen

Stig Slørdahl innleder til konferansen

Første dag av konferansen var viet til innføringen av Helseplattformen. Administrerende direktør Stig Slørdahl startet konferansen med å snakke om hva status for prosjektet er akkurat nå. Helseplattformen er et av regionens viktigste verktøy for å nå målet om å skape pasientens helsetjeneste, der pasienten er myndiggjort. Pasientportalen blir som en nettbank, der pasienten vil få ansvar for mye av sin egen informasjon. Når kommunikasjonen mellom pasient og behandler blir enklere og mer effektiv, vil helsepersonell kunne ta seg bedre av de som ikke er i stand til å bruke digitale hjelpemidler selv.

Slørdahl var tydelig på at innføringsprosjektet vil bli krevende, i en periode vil en behandle færre pasienter enn nå, og ikke alle behov vil kunne bli løst fra første dag. En av målsetningene er å gjøre perioden med redusert produksjon så kort som mulig, og en forutsetning for dette er at innføringen forberedes best mulig god tid i forveien.

Hva betyr Helseplattformen for kommunene?

Tor Erling Evjen, som er prosjektleder for innføringen av Helseplattformen i kommunene, fortalte om hvilke fordeler og utfordringer som venter kommunehelsetjenesten. Kommunene har i dag mange forskjellige systemer som inneholder pasientopplysinger, men ingen av disse snakker sammen. Dette betyr at fastleger, hjemmesykepleiere og sykepleiere er nødt til å lete etter informasjon i mange kilder for å hjelpe pasienter og brukere. Når Helseplattformen kommer, vil det meste av informasjonen ligge i ett system, og ansatte i kommunehelsetjenesten vil kunne jobbe mye mer effektivt, og få bedre tid til pasientene. Det vil også bli lettere å planlegge hvor mange ansatte som må være på jobb til enhver tid når en vet hvilke pasienter og brukere en har ansvar for.

Grundig om personvern i Helseplattformen

Eilin Reinaas og Øyvind Høyland

Eilin Reinaas og Øyvind Høyland diskuterer personvern i Helseplattformen

Brukerrepresentant Eilin Reinaas og Øyvind Høyland, som er leder for de tekniske prosjektene (applikasjonsstøtte) i Helseplattformen as hadde en grundig og opplysende dialog rundt hvordan personvern skal ivaretas i det nye systemet. Hva kan skjermes mot innsyn? Hva kan brukere endre selv, og hvordan kan de be om at opplysninger i journalen skal endres eller slettes? Hvordan er vektingen mellom personvern og pasientsikkerhet? Samtalen kretset rundt mange viktige spørsmål, og konferansedeltakerne fikk veldig gode og tydelige svar, og mange ga uttrykk for at dette var selve høydepunktet på konferansen.

Gevinstrealisering - kvalitet, ikke "løp fortere"

Lars Henrik Hegrenæs er ansvarlig for gevinstrealisering i Helseplattformen as. Han fortalte om arbeidet med å klargjøre de områdene der det nye systemet vil gi de største uttellingene. Han var veldig tydelig på at gevinster ikke handler om å spare penger eller å løpe fortere. Gevinstrealiseringen handler blant annet om å forbedre disse områdene:
  • Brukervennlighet
  • Legemiddelhåndtering
  • Pasientlogistikk
  • Pasientmedvirkning
  • Medisinsk avstandsoppfølging
  • Avansert bruk av data

Ufordringer - og gjennomslag - som ungdomsrepresentant

Veronica U. Sporsem

Veronica U. Sporsem forteller om arbeidet i Ungdomsrådet

Konferansens første dag ble avsluttet med at Victoria U. Sporsem fra Ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal delte sine erfaringer fra arbeidet med å løfte ungdomsperspektivet i møtet med foretaket i hjemfylket. Hun fortalte om et godt samarbeid med foretaksledelsen, men at det kunne være vanskelig å få gehør i andre deler av organisasjonen. Ungdomsrådet ønsker seg at sykehusene skal ta mer hensyn til ungdommene, bl.a. at poliklinikker kan være åpne på kveldstid slik at behandling ikke går på bekostning av skolegang. Dette vil komme i det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal. Ungdomsrådet og Brukerutvalget jobber med å strukturere hvordan de skal samarbeide.

Forskningsprisen - oppfølging av hjerneslag

Overlege Rune Aakvik Pedersen ble tildelt Regional forskningspris, og innledet andre dag med å fortelle om forskningen sin. Prisen deles ut av Regionalt brukerutvalg, og går til prosjekter som har tydelig brukerfokus. Aakvik Pedersen har sett på om fastleger følger opp slagpasienter slik som nasjonale retningslinjer sier. Konklusjonen er at i mange tilfeller gjør de ikke det, men dette skyldes at pasientene ofte har flere kroniske sykdommer som skal behandles, og at legen er nødt til å balansere flere retningslinjer samtidig.

Snorre Ness og Rune Aakvik Pedersen

Snorre Ness overrekker blomster til Rune Aakvik Pedersen

Erfaring med brukermedvirkning i helseforskning

May Britt Kjelsaas, som er rådgiver i Helse Midt-Norge RHF hadde kommet for å fortelle om hvilke erfaringer Helse Midt-Norge har gjort seg etter at den nasjonale retningslinjen for brukermedvirkning ble vedtatt i 2018. Helse Midt-Norge har gjort en spørreundersøkelse mot brukerrepresentanter og forskere, og denne viser at det jevnt over er positive erfaringer fra begge gruppene. Enkelte forskere har ikke forstått verdien av brukernes kompetanse, og kanskje heller ikke hvilken rolle brukerne skal spille i forskningsprosjektet. Det er også noen ganger uklart hvordan brukerrepresentantene rekrutteres, og hvem de representerer. Kunnskapen som er kommet fram gjennom undersøkelsen vil bli brukt til å sørge for at det blir mer fokus på brukermedvirkning i forskningsprosjekter.

Brukerperspektivet i forskningen sett fra brukernes side

For å fortelle om hvordan brukere og brukerorganisasjonene opplever å være med i forskningsprosjekter hadde Jacob Hygen fra Blodkreftforeningen stilt opp. Han fortalte at brukerrepresentantene møter forskjellige holdninger blant forskere. Mange setter stor pris på innspillene som brukerne gir, mens andre mener at å ta inn brukerne ikke har særlig verdi. Kreftforeningen anbefaler å oppnevne brukerpaneler som kan følge opp flere prosjekter samtidig, i stedet for at enkeltbrukere skal følge opp enkeltprosjekter.

Leder i Regionalt brukerutvalg Snorre Ness var svært fornøyd med konferansen. -Vi har hatt en rød tråd hver dag, med gode foredrag og stort engasjement. Det har vært klokt å gå i dybden på hvert av disse to temaene.