Nytt behandlingstilbud til pasienter med muskel- og skjelettsmerter

Unicare Rehabilitering AS, med LHL-klinikken Trondheim som underleverandør, er valgt som ny leverandør av spesialisert rehabilitering for pasienter med muskel- og skjelettsmerter.

Illustrasjonsbilde: Colourbox

Den nye avtalen vil tre i kraft 1. januar 2020 og gjelder i to år, fram til og med 31. desember 2021.

Det ble mottatt tilbud fra tre ulike tilbydere. I tillegg var en fjerde tilbyder invitert, men denne valgte ikke å levere tilbud.

Samarbeid med St. Olavs hospital

Avtalen gjelder kjøp av poliklinisk rehabilitering av pasienter med muskel- og skjelettsmerter.  Tjenesten skal bestå av både individuelle konsultasjoner og gruppebaserte tilbud. Tjenesten skal leveres i Trondheim og i samarbeid med Tverrfaglig poliklinikk for rygg-, nakke- og skulderrehabilitering i Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs hospital HF.

500 pasienter årlig

Pasientene vil utredes ved St. Olavs hospital og henvises videre til Unicare Rehabilitering. Dette vil være pasienter med risikofaktorer av middels eller høy kompleksitet og langvarige smertetilstander med betydelig funksjonsinnskrenkning i nakke, skulder og rygg. Tjenestene skal være et poliklinisk tilbud som skal gis til omlag 500 pasienter pr. år.

Kvalitet og pris

I valg av tilbud har oppdragsgiver foretatt en samlet vurdering ut fra tildelingskriteriene kvalitet og pris. Det var ikke på forhånd bestemt noen prioriteringer eller vekting av kriteriene, og det er det heller ikke gjort i evalueringen av tilbudene.

Helse Midt-Norge RHF vurderer at Unicare Rehabilitering har levert samlet sett det beste tilbudet med den laveste prisen og den beste kvaliteten.

Avtale verdt 3,5 mill. kr årlig

Anskaffelsen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser og har vært organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har gjennomført forhandlingene og evaluert tilbudene. Beslutning om kontraktstildeling ble gjort den 25.10.19. Verdien av avtalen er ca. 3,5 MNOK pr. år.