Nå er det mulig å søke om innovasjonsmidler for 2019

Helse Midt-Norge delte ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler i 2018. Nå er det igjen mulig å søke midler.

Illustrasjonsbilde

Søknadsfrist er 4. oktober kl. 15.00. Illustrasjonsbilde: Colourbox

For å opprettholde og videreutvikle en helsetjeneste av god kvalitet – og for å sikre bærekraftige løsninger som møter de utfordringene som faktisk finnes, er vi avhengig av nye og innovative løsninger.

Derfor lyser Helse Midt-Norge hvert år ut egne midler til innovasjon, som et bidrag til satsingen innen innovasjon i helsetjenesten.

I 2018 ble det delt ut over 16 millioner kroner i innovasjonsmidler. Midlene ble nokså jevnt fordelt på de ulike helseforetakene, og med en god balanse mellom tjenesteinnovasjon (14 stk.) og produktinnovasjon (11 stk.).

Her kan du lese mer om prosjektene som fikk innovasjonsmidler

Som tidligere er det kun mulig å søke om støtte til ett år om gangen. For 2019 er øvre grense satt til 750 000 kroner for tildeling i de ulike kategoriene, og det kan kun søkes om inntil 75 prosent av prosjektets totalbudsjett for perioden. Det er altså et krav om 25 prosents egeninnsats.

Leder for prosjektet må være ansatt i minst en 20 prosent stilling ved et helseforetak i Midt-Norge. Det er det aktuelle helseforetaket – søkerinstitusjonen – som tildeles innovasjonsmidlere, som er øremerket prosjektet.

Ønske om snarlig oppstart

Prosjektet skal være godkjent av leder med budsjettansvar ved søkers organisatoriske enhet i Helseforetaket. Vedkommende skal være informert om prosjektets aktiviteter og godkjenne den angitte egenfinansieringen i prosjektsøknaden.

Søknader om innovasjonsmidler skal leveres elektronisk via en nettbasert søknadsportal. Søknaden må plasseres i en av følgende søknadskategorier:

  • Produktinnovasjon
  • Tjenesteinnovasjon
Helse Midt-Norge oppfordrer aktuelle søkere til å involvere innovasjonsrådgiver ved det aktuelle helseforetaket i søknaden. Innovasjonsrådgiveren kan kommer med gode råd og innspill til søknaden/prosjektet og være en god sparringspartner i prosessen. Det finnes også en tjenestedesigner (regional ressurs) som kan brukes av søkerne. Oversikt over tilgjengelige ressurser finnes i søknadsportalen.

Søknadsfrist i oktober

Søknadene evalueres etter fire gitte kriterier av en oppnevnt vurderingskomite. I den grad flere søknader oppfyller vilkårene, vil det tilstrebes en mest mulig jevn fordeling mellom innovasjonskategorier og også mellom geografisk lokasjon på prosjektene.

Helse Midt-Norge oppfordrer innovasjonsprosjektet om å ha oppstart så snart som mulig, og senest tre måneder etter tildeling av midler.

Søknadsfrist er 4. oktober klokken 15.00. Oversikten over innvilgede søknader legges ut på nettsidene til Helse Midt-Norge.

Utlysningstekst 2019

Søknadsveiledning 2019

Mal for prosjektbeskrivelse 2019

Les mer om innovasjon på våre nettsider