Justerer opptaksområder for sykehusene

Kommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.

​Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at helseforetakene gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger i forkant av endringene i prehospital tjeneste og at det iverksettes nødvendige risikoreduserende tiltak. Dersom vurderingen skulle konkludere med at konsekvensene blir for store, skal den aktuelle saken legges fram på nytt for styret i Helse Midt-Norge RHF.

Styret har også forutsatt at drøfting med ansattes organisasjoner skal ivaretas i forbindelse med planlagt virksomhetsoverdragelse. På grunn av pågående streik i sykehussektoren har de berørte fagforbund ikke deltatt i den drøfting som er gjennomført med konserntillitsvalgte på regionnivå.

Dette er de vedtatte endringene innen prehospital tjeneste:

  • Ambulansestasjon på Bessaker i Roan kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Leksvik i Indre Fosen kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Halsa overføres fra Helse Møre og Romsdal HF til St. Olavshospital HF.

Dette er de vedtatte justeringene av opptaksområder:

  • Nye Åfjord kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Indre Fosen kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Heim kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Nye Volda kommune blir en del av opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF
  • Spesialisthelsetilbud til Rindal samles som del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF

Endringer i opptaksområder fører til endringer i basisbevilgningen som tildeles helseforetakene. Helse Nord-Trøndelag HF får en kompensasjon for dette med 30 millioner kroner i 2020 og 15 millioner i 2021.

Det skal også arbeides videre planer for å overføre elektiv virksomhet fra St. Olavs hospital HF til Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Dette skal bidra til å utnytte kapasitet og styrking av aktivitetsgrunnlaget for akuttsykehusene. Styret vil vurdere konkrete krav i forbindelse med styringskrav og rammer for 2020.

I forkant av beslutningen er det gjennomført en høring. En rekke kommuner og berørte helseforetak har gitt innspill.

Fant du det du lette etter?