Justerer opptaksområder for sykehusene

Kommunereform og sammenslåinger fører til at Helse Midt-Norge justerer opptaksområder for lokalsykehus. Endringene som også omfatter virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner blir gjort gjeldende fra nyttår 2020.

​Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at helseforetakene gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger i forkant av endringene i prehospital tjeneste og at det iverksettes nødvendige risikoreduserende tiltak. Dersom vurderingen skulle konkludere med at konsekvensene blir for store, skal den aktuelle saken legges fram på nytt for styret i Helse Midt-Norge RHF.

Styret har også forutsatt at drøfting med ansattes organisasjoner skal ivaretas i forbindelse med planlagt virksomhetsoverdragelse. På grunn av pågående streik i sykehussektoren har de berørte fagforbund ikke deltatt i den drøfting som er gjennomført med konserntillitsvalgte på regionnivå.

Dette er de vedtatte endringene innen prehospital tjeneste:

  • Ambulansestasjon på Bessaker i Roan kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Leksvik i Indre Fosen kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Halsa overføres fra Helse Møre og Romsdal HF til St. Olavshospital HF.

Dette er de vedtatte justeringene av opptaksområder:

  • Nye Åfjord kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Indre Fosen kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Heim kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Nye Volda kommune blir en del av opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF
  • Spesialisthelsetilbud til Rindal samles som del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF

Endringer i opptaksområder fører til endringer i basisbevilgningen som tildeles helseforetakene. Helse Nord-Trøndelag HF får en kompensasjon for dette med 30 millioner kroner i 2020 og 15 millioner i 2021.

Det skal også arbeides videre planer for å overføre elektiv virksomhet fra St. Olavs hospital HF til Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Dette skal bidra til å utnytte kapasitet og styrking av aktivitetsgrunnlaget for akuttsykehusene. Styret vil vurdere konkrete krav i forbindelse med styringskrav og rammer for 2020.

I forkant av beslutningen er det gjennomført en høring. En rekke kommuner og berørte helseforetak har gitt innspill.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.