Invitasjon til leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester

Helse Midt-Norge RHF inviterer til en leverandørkonferanse for ovennevnte anskaffelse den 7. oktober 2019 fra kl. 11.00 – 15.00, ved Helse Midt-Norge RHF sitt hovedkontor i Wessels veg 75, Stjørdal, møterom Sør i 3 etasje.

Avtalene om kirurgiske og medisinske spesialisthelsetjenester som Helse Midt-Norge RHF har i dag med private sykehus utløper 31. desember 19 og det skal gjennomføres en ny anskaffelse av disse tjenestene. 

I anskaffelsen blir det anledning for private sykehus og andre aktuelle leverandører å delta. Som en del av anskaffelsen, er det nå gjennomført en behovsvurdering. 

Formålet med leverandørkonferansen er å informere potensielle leverandører om Helse Midt-Norge RHF sitt behov, få innspill på hvordan dette behovet kan dekkes og gi en overordnet beskrivelse av hvordan anskaffelsen vil gjennomføres. I tillegg vil det bli anledning til korte separate møter mellom Helse Midt-Norge RHF og leverandørene etter at det er gitt felles informasjon i plenum. 

Presentasjon fra leverandørkonferansen vil bli gjort tilgjengelig på Databasen for offentlig innkjøp i Norge (Doffin) når anskaffelsen kunngjøres senere.

Leverandører som ønsker å delta bes melde dette innen 3. oktober 2019 til bard.skage@helse-midt.no. Påmeldingen må inneholde navn på leverandør og deltakere, samt en tilbakemelding om det ønskes et eget møte med Helse Midt-Norge RHF og ønsket tidspunkt for dette. 
Nærmere tidsplan sendes til hver leverandør etter påmeldingsfristen.

Det blir enkel servering i møterommet.