Felles retningslinje for nedkjølte pasienter

Helse Midt-Norge innfører en felles regional faglig retningslinje for tilfeller av aksidentell hypotermi, eller behandling av nedkjølte pasienter. Tiltaket kommer etter tidligere konkrete hendelser i Molde og Kristiansund der det er erkjent svikt i pasientbehandlingen og samhandlingen mellom sykehus.

Det er arbeidet med problemstillingen siden den siste avvikssaken ble meldt til Statens helsetilsyn i mars 2018, og i april i år fikk det regionale traumesenteret ved St. Olavs hospital HF i oppdrag å utarbeide en regional faglig retningslinje. Etter en omfattende høringsrunde og forankring ved alle sykehusene i regionen, har fagsjefmøtet i Helse Midt-Norge vedtatt retningslinjen.

Helseforetakene får nå brev om å påse at den nye retningslinjen blir tatt i bruk og etterlevd og det skal legges opp til målrettede øvelser for å verifisere at dette skjer.

Den faglige retningslinjen gjelder for alt relevant personell i Helse Midt-Norge, ved alle sykehusene og i alle prehospitale enheter. Den inneholder omfattende redegjørelse for det kliniske bildet ved ulike former for nedkjøling med tilhørende, sannsynlige funn og symptombilde og med tilhørende retningslinjer for hhv. behandling ved lokalsykehus og kriterier for overføring til St. Olavs Hospital for oppvarming ved bruk av hjerte-/lungemaskin eller annen ekstrakorporeal oksygenering (ECMO). Retningslinjen slår også fast at all kommunikasjon om enkeltpasienter mellom prehospitale enheter, sykehus og over HF-grenser skal gå via AMK-sentralene for å sikre at alle relevante fagspesialister er koblet på og for å sikre dokumentasjon av beslutninger (lydlogg i AMK-sentralene).

- Hypotermi er heldigvis sjeldne hendelser, ofte kjennetegnet ved komplekse kliniske symptombilder. Beslutning om behandling skal fattes i dialog mellom flere fagspesialister i ulike sykehus og over HF-grenser. Dette krever regional samordning og standardiserte retningslinjer og prosedyrer. Nå skal kunnskap om dette formidles til alt relevant personell og implementeres i alle aktuelle organisasjonsledd, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

 

Fant du det du lette etter?