Felles foretaksmøte avholdt

Mandag 11. februar ble det avholdt et felles foretaksmøte for alle helseforetakene i Helse Midt-Norge i det regionale helseforetakets kontorlokaler på Stjørdal.

Styreledere og administrerende direktører i helseforetakene i regionen. F.v.: Helge Ristesund, Torbjørn Aas, Ingrid Finboe Svendsen, Tina Steinsvik Sund, Anne Breiby, Stig A. Slørdahl, Grete Aasved, Dag Hårstad, Roar Lervik, Ingve Theodorsen.

Styreleder ba i foretaksmøtet om en spesiell fokus på økonomisk bærekraft. Helse Midt-Norge står foran to store investeringsprosjekter; Helseplattformen og SNR (Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal). 

- Her må helseforetakene ha langsiktig planlegging, og en tett oppfølging av likviditeten, sier Tina Steinsvik Sund som er styreleder i Helse Midt-Norge RHF. 

Helse Midt-Norge RHF fastsetter økonomiske rammer og forutsetninger for det enkelte helseforetak, mens helseforetaket selv prioriterer tildelte midler til drift og investeringer.

Psykisk helsevern

Målet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk (den gylne regel) videreføres, og for 2019 er det fra Helse- og omsorgsdepartementet satt konkrete ventetidsmål for de ulike områdene, som videreføres som krav i styringsdokumentene til helseforetakene. Fra 2019 innføres en rekke pakkeforløp innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og styringsmål knyttet til disse videreføres til helseforetakene

- Det er fortsatt stort fokus på psykisk helsevern der barn og unge løftes opp. Den gylne regel står fast, og det forventes at helseforetakene innfrir, sier Steinsvik Sund 

Styrelederen ba også om at DPSene prioriteres innen psykisk helsevern.

Fire overordnede mål for 2019

Foretaksmøtet mellom det regionale helseforetaket (RHF) og helseforetakene (HFene) i regionen holdes flere ganger i året. Gjennom «Styringskrav og rammer» gir Helse Midt-Norge RHF helseforetakene et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap for 2019.

Helseforetakene skal i 2019 innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede mål:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
4. Økonomisk bærekraft


Styringskrav og rammer 2019

Styringsdokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i de styringsbudskapene Helse Midt-Norge RHF er gitt fra Helse og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument 2019 og protokoll fra foretaksmøte 15. januar 2019. I tillegg er det innarbeidet styringskrav som er forankret i vedtak fattet av styret i Helse Midt-Norge RHF, regionale strategier og lignende.  

Bestillingene og rammebetingelsene som HF-ene skal jobbe etter ligger i styringsdokumentene: