Inngår avtale med Epic om Helseplattformen

Et kvalitetsløft for hele helsetjenesten

Helse Midt-Norge RHF signerer neste uke avtale med Epic System Corporation om ny felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge. Det regionale styret har fastsatt en ramme på 2,9 milliarder kroner for anskaffelse og innføring av journalløsningen for spesialisthelsetjenesten.

​- Investeringen i ny journalløsning blir et stort kvalitetsløft for hele helsetjenesten i vår region og erfaringene vi gjør oss vil være av betydning for resten av landet. Det er gjort et godt forarbeid gjennom anskaffelsen og vi står nå foran en omfattende prosess hvor Epics basisløsning tilpasses til helsetjenesten i Midt-Norge. Der skal vi ha god samhandling med Epic og våre fagfolk fra både sykehus, fastleger og kommune. Nå skal løsningen settes opp slik at den dekker våre behov og er tilpasset norsk helsehverdag, sier styreleder Tina Steinsvik Sund i Helse Midt-Norge RHF.

I styremøtet torsdag 14. mars ga styret adm.dir. Stig Slørdahl fullmakt til å inngå avtale med Epic. Det vil han gjøre i egenskap av generalforsamling i Helseplattformen AS som i dag er et heleid datterselskap av Helse Midt-Norge RHF. Kontraktsverdi vil bli gjort kjent når avtalen er underskrevet av begge parter.

Helse Midt-Norge RHF legger til grunn en øvre ramme på i underkant av 3,4 milliarder kroner inklusive risikoavsetninger. Det vil være styret for Helse Midt-Norge RHF som må godkjenne eventuell anvendelse av risikoavsetningen. Denne økonomiske rammen forutsetter en fordeling 70/30 mellom Helse Midt-Norge og kommunene.

- Kontrakten med Epic dekker godt de funksjonelle kravene vi har satt i forbindelse med anskaffelsen. Vi har tatt lærdom av blant annet erfaringer fra andre Epic-kunder og derfor er innføringsperioden forlenget fra 23 til 30,5 måneder. Det gir oss ikke minst bedre tid på å teste løsningen før den tas i bruk. Dette bidrar til redusert risiko, men innebærer også økte kostnader som vi har tatt høyde for, sier adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Helseplattformen AS får ansvar for å følge opp avtalen med Epic, organisere arbeidet med å tilpasse og sette opp journalløsningen og å implementere den trinnvis. Etter hvert som kommunene i regionen utløser sine opsjoner og tar i bruk løsningen, kan de også komme inn som medeiere i Helseplattformen AS. Det pågår forhandlinger med Trondheim kommune som ligger først i løypa. Av helseforetakene i regionen er det meningen at St. Olavs Hospital HF blir først med å innføre Helseplattformen. Deretter kommer Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.

For at tilpasning, oppsett og innføring skal bli vellykket er det nødvendig med en betydelig ressursinnsats fra helsetjenesten. Deltakelsen i innføringsprosjektet skal skje samtidig som sykehusene skal levere helsetjenester av høy kvalitet og i samme omfang gjennom store deler av innføringsperioden. Nå utarbeides det detaljerte planer for hvordan helsepersonell fra linjeorganisasjonene skal delta i bygging av løsningen. Dette skal bidra til at sykehusene skal kunne planlegge både deltakelse i innføringsprosjektet og den daglige løpende driften.

- Det er alltid risiko i store IT-prosjekter. Selve anskaffelsen er gjennomført innenfor både tid og kostnadsramme. Det er lagt vekt på å overføre kompetanse fra anskaffelses- til innføringsprosjektet. Gjennomføringsrisikoen for innføringsprosjektet er betydelig høyere. Det blir derfor viktig at det etableres en tett oppfølging av prosjektet fra oppstart med en stram tidsstyring og en stram styring av de reserver som er tilordnet prosjektet. Det vil bli gjennomført en risikoanalyse ved oppstart av innføringsprosjektet og prosjektet vil bli fulgt opp tett av de styrende organer, sier Slørdahl.

Les mer om Helseplattformen