Effektivisering kreves for å sikre bærekraft

Helse Midt-Norge står foran store investeringer og må lykkes med planlagt effektivisering for å sikre økonomisk bærekraft blir det understreket i bærekraftanalysen som nå legges fram for styret i Helse Midt-Norge RHF. I perioden 2019-2030 har Helse Midt-Norge investeringsplaner for nær 20 milliarder kroner.

De to største løftene er ny journalløsning for helsetjenesten i Midt-Norge (Helseplattformen) og nytt sykehus i Møre og Romsdal (SNR). Begge investeringer forutsetter at det finnes økonomisk bærekraft til å betjene renter og avdrag på lån i årene som kommer.

Bærekraftanalysen inngår i arbeidet med å rullere foretaksgruppens langtidsbudsjett som etter planen skal legges fram for styrebehandling i juni. Forutsatt at realisert effekt av planlagt effektivisering ikke blir lavere enn 75% har Helse Midt-Norge en økonomisk bæreevne til å håndtere planlagte investeringer med tilhørende kapitalkostnader.

I løpet av det siste året har Helseplattformen fått et bindende tilbud fra Epic og et mer avklart grunnlag for beregning av anskaffelse, innføringskostnader i prosjekt og kostnader til etablering av teknisk driftsplattform for den nye journalløsningen. Det er gjort nye og sikrere beregninger av kostnader og risiko. Styret for Helse Midt-Norge RHF inviteres nå til å tildele kontrakten til Epic. I april skal Helse Møre og Romsdal HF etter planen lyse ut endret konkurransegrunnlag for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset og videreutvikle planen for et medisinsk senter i Kristiansund.

Bærekraftanalysen peker på behovet for en tett oppfølging av likviditetsutviklingen i dialogmøtene med det enkelte helseforetak. Det blir viktig å sikre at planlagte omstillings- og effektiviseringstiltak gjennomføres som forutsatt. I innføringsfasen for Helseplattformen er det essensielt at helseforetakene planlegger godt slik at aktiviteten i størst mulig grad kan opprettholdes på dagens nivå. Dette vil være et sentralt element i helseforetakenes rullering av langtidsbudsjett våren 2019.

I tillegg til kontinuerlig forbedringsarbeid, gevinstrealisering knyttet til Helseplattformen og tiltak knyttet til helseforetakenes utviklingsplaner, legges det opp til å ta regionale grep for å bygge effektive fellesløsninger.

Fant du det du lette etter?